В конкурса изложба ще бъдат избрани 5 художници и критици, членове на СБХ, за творчески престой през 2023 (по два месеца) в Cité internationale des arts, 

Париж, през календарната 2023


+++


Условия за участие

В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са пребивавали досега или са пребивавали в ателиетата преди 2013 включително. В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си в Сите де-з-ар без основателни причини, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен случай ще се разглежда от изпълнителното бюро на СБХ.


+++

Необходими документи за кандидатстване

 • заявление, което може да се попълни на място или да се изтегли

  тук
 • творческа автобиография
 • мотивационно писмо за целите на престоя
 • портфолио, снимков материал или каталог, представящ автора, критически текстове (може и на електронен носител)
 • разписка за платен членски внос в СБХ до 2022 включително.+++

Подаване на документи

дата: 7 септември (сряда) 2022, от 10:00 до 17:00 часа
място: София, ул. „Шипка“ 6, етаж 4

В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в зала 1В, етаж 1, ул. „Шипка“ 6. Подадените след тази дата документи не се разглеждат от журито.

Всеки кандидат попълва декларация, с която потвърждава, че е автор на творбите, участващи в изложбата. 


+++

Изисквания за изложбата

 • до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
 • до пет творби в оригинал (за графика)
 • списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
 • репродукции в портфолио или до 3 броя табла (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
 • експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за пространствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален (снимков) материал
  не се допускат студентски и дипломни работи.


+++

Обявяване на резултатите

Решението на журито ще бъде обявено на 9 септември (петък) 2022,  при откриването на изложбата на кандидатите.

Участниците в изложбата трябва да вземат обратно творбите и портфолиото си в двудневен срок след датата на закриването й. СБХ носи отговорност за творбите на кандидатите само 15 дни след закриване на изложбата. Спечелилите конкурса (резидентите) правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ. Членове от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация в срок до 30.09.2022, с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или постер. Членове от секция „Критика“ подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски текста (по 1,5 страници) за проекти на СБХ (бюлетин, изложби и пр.)


+++


Можете да разгледате и прочетете подробна информация за ателиетата на СБХ в Cité internationale des arts, Париж в категория Творчески бази тук: