На основание чл. 10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

За кандидатстването е необходимо да се представят:

 

І. Документи

 • Заявление: Кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения.
 • Заявлението може да бъде изтеглено

тук

 • С устава на СБХ може да се запознаете

тук

 • Подробна творческа биография.
 • Материали, представящи творческата дейност на кандидата – портфолио (до 20 страници) с фотоси или принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите – заглавие, размери, техника, година на създаване. Могат да се представят допълнително и каталози, дипляни и други подобни материали.
 • Творческата биография и материалите се предават на хартиен и на електронен носител в един екземпляр.

+++

 

ІІ. Творби

Кандидатите представят:

 • До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, дърворезба, Секция 13);
 • До пет творби в оригинал (за графика и бижута);
 • Списък и копия на публикациите (за кандидатите за секция „Критика“);
 • До пет творби или табла с репродукции с размер до 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура, монументална скулптура, секция 13);
 • Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с видеоарт).
 • Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.
  „Не може да бъде прието за член на СБХ лице, което към момента на кандидатстването си е учащ или студент – бакалавърска или магистърска степен по специалности, свързани с визуалните изкуства“. (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).
 • Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.
 • УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури.
  След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.
 • Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.
  Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2024 е в размер на два членски вноса към момента на приема.

+++

 

ІІІ. График

 • От 2 до 5 април 2024 – приемане на документи и творби.
 • Документите се приемат в административните помещения на ІV етаж в сградата на Съюза на българските художници с адрес гр. София 1504, ул. „Шипка“ №6.
 • Имейл адрес за получаване на документи и въпроси: new_members@sbh.bg
 • Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички участници в сесията е 17 май 2024.
 • За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от 10 лева при подаване на документите.

 

+++

 

За информация

относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към координатор секции Албена Спасова – телефон 02 846 72 48 или Марта Игнатова – телефон 02 846 71 13, или следете новините в сайта на СБХ: www.sbh.bg.