В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са пребивавали в ателиетата досега или през последните 10 години, считано от датата на конкурса. (Промяната в регламента влиза в сила с решение на Управителния съвет на СБХ и допуска кандидати, които не са пребивавали в Cité internationale des arts, Париж през последните 10 години, считано от датата на конкурса (протокол № 54 от 16.07.2015 г.).

В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си в Сите де-з-ар без основателни причини, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен случай се разглежда от Изпълнителното бюро на СБХ.


+++

Документи за кандидатстване

 • заявление, изтеглено от сайта на СБХ или попълнено на място
 • творческа автобиография
 • мотивационно писмо за целите на престоя
 • снимков материал, портфолио или каталог, представящ автора, критически текстове (може и на електронен носител)
 • разписка за платен членски внос в СБХ включително за годината на провеждане на конкурса.


+++

 

Подаване на документи

 • Датите за подаване на заявление и за откриване на изложбата се обявяват в сайта на СБХ и във Фейсбук страницата на СБХ.
 • Адрес: ул. „Шипка” 6, етаж 4, Международен отдел
 • В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в залата на изложбата в сградата на СБХ на ул. „Шипка” 6.
 • Подадените след обявената дата документи не се разглеждат от журито.


+++

 

Изисквания за участие в изложбата

 • до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
 • до пет творби в оригинал (за графика)
 • списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
 • репродукции в портфолио (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и др.)

Експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за пространствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален (снимков) материал.

Не се допускат студентски и дипломни работи.

Решението на журито се обявява по време на откриването на изложбат ас творби на кандидатите.

Участниците в нея вземат обратно творбите и портфолиото си в двудневен срок след датата на закриването на изложбата. СБХ носи отговорност за творбите на кандидатите само 15 дни след закриване на изложбата.


+++

 

Задължения на спечелилите конкурса

 • Спечелилите конкурса правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ.
 • Художници от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация десетдневен срок след обявяването на резултатите, с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или постер. Победителите от секция „Критика“ подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски текста (по 1 страница и половина) за нуждите на СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.)
 • След завръщане от престоя си в ателиетата представят отчет – текст и снимков материал, за пребиваването си в Сите до 1 месец след завръщането си.Журито не класира автори, които не спазват условията за участие.