Анна Цоловска / Риманова повърхнина

галерия „Алма матер“
4 – 15 юни 2018

В дните между 4 и 15 юни 2018 г. Анна Цоловска показа своята самостоятелна изложба „CEREBRUM SIMULATION – AI – импровизации“ в галерия „Алма матер“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Експозицията включва, от една страна, серия графични произведения, а от друга – пластики, в които ключов компонент са обектите от духано стъкло.

Самото название на изложбата, в което е използвана абревиатурата AI (Artificial Intelligence или изкуствен интелект), недвусмислено показва, че интересът на авторката е насочен към изследване на отношенията човек – технология. Технологиите са инструмент, чрез който разширяваме хоризонтите на познанието, а в бъдеще може би и границите на човешкото съществуване. Към момента обаче физическите ограничения на пространствено-времевия континуум могат да бъдат преодолени единствено благодарение на безграничните възможности на човешкото въображение. Същевременно експанзивното развитие на технологиите поставя все по-остро въпроса за съдбата на човека. И тази изложба е крачка по пътя в търсене на отговора. Изкуството на Анна Цоловска има в известен смисъл епистемологичен характер. Работите ѝ са пластичен израз на опита ѝ да надникне до границите на човешкото познание, да предусети перспективите, които се разкриват пред човека.

Стъклените обекти са своеобразни препратки (както уточнява самата авторка) към бутилката на Клайн. В две от показаните пластики стъкленият обект е съчетан с металната мрежа, която на свой ред е алюзия за Римановата повърхнина. В чисто артистична форма е постигнато внушението за множествеността на измеренията, а огънатите мрежи са своего рода координатна система на възможните съществувания на човека.

В друга група произведения прозрачните кристални структури са скрити в гънките на глината. Възможен прочит е те да бъдат разглеждани като метафора на самата същност на човека – суровата първична материя от Сътворението съдържа в себе си чистото съзнание, способно да осмисли както вселената, така и самото себе си като вселена.

Темата е доразвита и в графичните работи, неслучайно назовани „Планове на мисленето“. В тях полихромните потоци дифрактираща светлина прекосяват и обединяват различните планове в изобразеното пространство, така както човешката мисъл, като чиста енергия, преодолява телесността и свободно преминава през различните измерения.

Въпреки препратките към физиката произведенията на Анна Цоловска не са визуализации на научни теории. Те са

художествен факт, в чийто център е поставен човекът като духовно и интелектуално същество.

Произведенията ѝ са размисъл за съдбата на човешкостта не само в някакъв бъдещ технологизиран свят, но също така тук и сега. Защото (обвързан с технологиите или не) човекът в крайна сметка е космос и преминаването през различните пластове и измерения на душата и съзнанието е равнозначно на пътешествие до сърцето на вселената.
Изложбата е част от проекта „HOMO SIMULACRUM+“ с ръководител доц. д-р Анна Цоловска, осъществен с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Смислови групи: