Галерия (2)

19 юли – 2 август 2018
ГХГ Благоевград 

Като резултат на една добре премислена изложбена политика Градската художествена галерия в Благоевград представи през лятото на 2018 още един интересен проект – „Превърнати форми“ на Анна Покровнишка. Куратори на изложбата, експонирана между 19 юли и 2 август 2018, са авторката и Сашо Стоицов. Непременно трябва да се подчертае важната роля на благоевградската галерия за стимулиране на съвременното изкуство, което се реализира в поредица сполучливи проекти и именно към тях може да се нареди и тази изложба.

През последните години Анна Покровнишка се откроява в общи художествени изложби с произведенията си благодарение на своя разпознаваем пластичен език. Освен това в творчеството на Покровнишка безспорно правят впечатление и намерилите визуален израз

провокативни размишления върху актуални теми.

Тази линия авторката убедително продължава и с представената изложба. Някои от произведенията са познати от други изложби, но общото им експониране в едно изложбено пространство разкрива ясната авторска концепция, следваща формулировката „превърнати форми“ (verwandelte Form) – термин, познат от философията. Внимателното око може да открие в представения проект много посоки за размишления. На първо място идва въпросът за материала. Материалът в изкуството има безспорно решаващо значение при създаването на една творба и предопределя в една или друга степен всички нейни обективни качества. В скулптурата използваният материал дава различни перспективи за въплъщаване на творческата идея. Това до голяма степен се дължи на огромното разнообразие, което включва както класически, така и множество неконвенционални материали, използвани в съвременните форми на изкуство. Също така усещането за материал в скулптурата е далеч по-осезаемо, тъй като реализирането на една скулптурна форма се явява директно преобразяване на вече съществуваща форма. Трябва да отбележим и различните възможности на специфичните материали, които позволяват моделиране чрез добавяне, отнемане или отливане на обем. Това води до различен тип пластичност, което пък от своя страна насочва художествения език в определена линия на изразяване.

Именно по посока на избрания материал и най-вече на неговото преобразуване се изразява една от идейните линии в изложбата. В случая става дума за преобразуване на материя, която най-общо може да бъде дефинирана като отпадък. Тя губи своите първоначални функция и значение, трансформира се

от нещо използвано, захвърлено в изразител на творческа идея,

придобива нов живот, предназначение и смисъл... Така Покровнишка засяга една действително актуална тема в последните десетилетия, а именно темата за отпадъка и изразява своята авторска позиция, превръщайки една форма от всекидневието, от бита, изначално далечна от идеята за изкуство в произведение на изкуството, което убедително въплъщава творческите виждания.

Освен чрез характера на материала авторката изразява своето отношение към актуални теми чрез имената на своите произведения и чрез иконографските решения. С всяко едно от представените в изложбата произведения Покровнишка засяга въпроси, свързани с политика, икономика, глобализация, човешки взаимоотношения, религия.

„Години на преход“ чрез многократното повтаряне на еднакви модули охлюви, ориентирани в определена посока, ясно препраща към годините на българския преход след 1989 г., в който буквално червени и сини, но еднакви елементи напомнят за цикличните политически „промени“ и ориентации. Игра на думи и игра на образи авторката представя в произведението „BIC“: раздвоеният образ на бик в две равнини, препратката към бика като символ на плодовитост и богатство и връзката със съкращението банков идентификационен код. „Птици“ спокойно „стоят и гледат“ в изложбената зала, но след първоначалното схващане на образа, натуралистично представен, окото на зрителя се стъписва от човешките крака вместо птичи – напомняне за човешкото поведение.

Особен интерес представлява образът на св. Георги, разположен в центъра на изложбеното пространство. Една изключително древна иконографска формула – воин на кон, убиващ змей – получава своя интерпретация в творчеството на авторката. Произведението отново е постигнато чрез отпадъчни материали, забравили своя предишен живот и изходна форма, превърнати в един модерен тотем, съвременен прочит на вековни традиции в изкуството и религията, интерпретация на вечната тема за борбата на доброто и злото.

Интересно е да се отбележи

засягането на религиозната тематика и иконография

– една без съмнение трудна и рискована задача – и същевременно извънредно сполучливото художествено решение, което Анна представя. Издължената, усукана фигура на конника змееборец, постигната чрез преобразуването на парчета полиестер в една дифузна маса, годна за моделиране, се явява особено ярък изразител на пластичния език на Анна Покровнишка, който откриваме и в произведението „1, 2 и 3“. Това са фигури от бъдещето, извънземни, извънвременни, събрали в себе си огромно количество преобразувана, сменила своята природа „отпадъчна“ материя, естетизирана, за да изрази винаги актуалната тема за човешките взаимоотношения. 

Любен Домозетски

 

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 26 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:Смислови групи: