Галерия (1)

Каталогът „Изобразително изкуство – съвременност и значимост“ е издаден от издателството на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград с подкрепата на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Каталогът е двуезичен, текстовете са преведени на английски език.

Съставител и автор на текста е Анна Покровнишка, доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Изложението се фокусира върху естетическите и философски понятия и връзки между изкуство и култура, разгледани в по-широк смислов аспект. Вниманието се насочва към ролята на произведението на изкуството и неговото значение, изразени чрез идейното му съдържание и художествена форма, чрез които то въздейства върху зрителя. Авторката се опира върху възгледите на Имануел Кант, изразени в „Критика на чистия разум“ и „Критика на способността за съждение“. В своя дискурс тя се позовава също така и на определенията на Жак Моризо и Роже Пувие от „Речник по естетика и философия на изкуството“. Този текст ни подготвя за пълноценното възприемане на визуалния материал.

В каталога са представени над четиридесет художници, родени или работещи в Югозападна България, чието творчество е значимо за съвременното българско изкуство и изгражда културния облик на региона.

Подборът включва артисти, работещи в сферата на живописта, скулптурата, графиката, дърворезбата и рисунката. Всеки автор е представен на една страница с портретна снимка, биографична справка и две репродукции. Представена е богата и динамична картина на случващото се в съвременното българско изкуство с акцент върху Югозападния регион, като са включени водещи художници от различни творчески поколения с ярка индивидуалност и стил. Между най-възрастния художник Любен Гайдаров, който ни пленява с виталната си живопис, и най-младия – Диана Захариева, има възрастово отстояние от почти осемдесет години. В този период се открояват няколко поколения автори със съществен принос към изкуството у нас. С изричната уговорка, че всички, включени в каталога автори, са безспорни професионалисти на високо ниво, ще си позволя специално да спомена Христо Бараковски със забележителните му пластики в дърво, концептуалния художник Алцек Мишев с международно признание, Атанас Дафинов – график с ярък стил, живописците с открояващ се личен почерк Ивайло Попов, Асен Ушев, Данаил Атанасов, Георги Алайков, Свилен Блажев, Пламен Бонев, Николай Янакиев, Сашо Стоицов, Ралица Игнатова и др. Не могат да бъдат подминати и имената на знаковите за българската скулптура Емил Попов и Иван Русев, както и по-младите, но утвърдени автори Валентин Господинов, Димитър Петров, Камен Цветков и др.

В подкрепа на изложеното дотук и направените изводи, ще си позволя да цитирам Анна Покровнишка, която казва: „Културният авангард на художниците, представени в този каталог, е свързан с техните основни творчески послания, чието значение е да променят чувствата и мислите чрез изказите си. [...] Въображението като основна черта на съзнанието е източник на мечти, мисъл и талант, благодарение на което се зарежда изкуството.“

В екипа на каталога участват още Христо Шапкаров и Румен Дешев – дизайн и корица, Огнян Георгиев и Румен Дешев – предпечат, Иванка Сакарева – превод на английски език.

Каталогът има ограничен тираж и се разпространява само в библиотеките.

Смислови групи: