- |
Галерия (5)

Елементите на видимия свят за художника са обекти за творческа интерпретация. Сетивно възприемани, те пораждат пластически и стилови решения. Самият избор на обекти вече съдържа отношението на художника. А пластическият израз носи и отправя неговите послания.

В своята изложбата „Обекти и алегории“ заявявам, че напрегнато търся съавторство и диалог с публиката. Представяйки в картините си конкретно и предметно обекти, художникът настойчиво провокира и предизвиква към тълкуване и осмисляне на изображенията. Метафорите, символите, алегориите принадлежат на културното поле, в което съществува или се заражда смисъл. Тъкмо в това поле на тълкуване и значения се осъществява диалогът автор – публика. Публиката има пълната свобода да придава пряко или преносно значение на образите, да ги интерпретира и тълкува или по свое желание да остава на територията на конкретното и сетивното.

Allegoria (гр.) означава иносказание. Алегория значи да се изобразява и говори едно, а да се разбира друго. Този тип образи следват древните и богати традиции на приказката, баснята, преданието, християнската култура. Те имат свой живот и в съвременното изкуство, и в литературата.

Изложбата ми се стреми да превърне (с участието на публиката) обектите в съвременни алегории. Лостовете като образ може да са любопитни със своята механика и пластика, но могат да са алегория на управлението и властта. Контрабасите биха могли да са алегории на музиката и изкуството, но могат да са просто складирани музикални инструменти. Турбината може да привлича със своята мощ, синхронизираност и ритъм, но би могла да изразява идеята за красотата на творческата сила и оптимизма на техническите постижения на човечеството. И т.н., и т. н....

Надявам се, че изложбата, интерпретирайки обектите като алегории, ще породи размисъл за човека, смисъла на съществуването и цивилизацията.

Атанас Ташев, 2018