Галерия (3)

τόποσ - топографии - ...топии

(място - неговите описания - човешките визии за него като физическа, социална и културна среда)

 

„Нещата преди всичко трябва да имат място.“

Аристотел[1]

 

Древните гърци използвали две[2] понятия за място, които частично се припокриват, но все пак имат различни значения. Това са „хора“ (гр. χώρα) (регион/свят) и „топос“ (гр. τόπος) (регион/място). С известно опростяване можем да кажем, че ако хора е място изобщо, то топос е диференцирано място, което „съдържа други неща и е дефинирано от тези неща“[3], т.е. място, което се осмисля с неговото съдържание.

Един бърз исторически поглед ще ни покаже, че мястото е било и остава от първостепенно значение за човека и за всяко живо същество. За него се водят спорове и войни. В миналото са се правели експедиции за откриване и завладяване на нови територии. Правят се и сега, но в космоса. За всяко предприятие, за всяка специфична дейност са нужни места, които имат съответните качества и които трябва да бъдат разработени или подготвени по определен начин. Възникнали са науки (география, топография), които изследват мястото в неговите различни аспекти. Съществуват множество дейности (архитектура, строителство и др.), които се занимават с трансформация и експлоатация на мястото. В социален и политически план са правени различни проекти – фиктивни или (полу-)реализирани с различен успех, за които често пъти са жертвани огромни маси от хора. Свидетели сме на емигрантски потоци към предполагаеми по-добри места за живот. Защото да имаш място означава да съществуваш.

. . .

 

В тази изложба бихме искали да покажем различни погледи върху мястото (τόπος) като открито, диференцирано, изследвано и усвоено от човека пространство; усвоено не само като свършен факт, но също като процес и проект.

Предмет на интерпретации биха могли да бъдат:

-   процесът на откриване и обособяване на дадено място от тоталността на пространството – причини, начини, резултати

-   установяване или приписването на определени качества на дадени места и техните следствия: географски, културни, политически, исторически и т.н.

-   тенденции за очовечаване/цивилизоване на места и обратно – изоставянето на вече цивилизовани територии, което в известен смисъл ги превръща в не-места (кенон)

-   проекти и визии за възможни организации на мястото, включително политически, социални и индустриални проекти

-   начини за и резултати от взаимодействието на човека с мястото, включително такива, които са довели до неочакван или обратен ефект, например всякакви опити, проекти и реалности по оста утопия – дистопия, алтернативно хетеротопия[4];

-   всякакви други дискурси, които изследват мястото като даденост и съдържание или отношението между човек и място и тяхното взаимодействие.

 

[1] Аристотел, Физика, книга ІV, част І. Цитираните думи са коментар към Теогония на Хезиод.

[2] В действителност те имали и трето понятие – кенон, (гр. κενόν), което може да означава: (a) чиста пустота, например „нищостност“, (b) празнота-като-празно-място, например между молекули, и (c) празно-като-празен-контейнер, например в празна бутилка. (Algra 1994). Общото между значенията на кенон е там-където-нещо-не-е. (Lenhart, Is. 2011)

[3] Lenhart, Is. (2011). Kairotopos: A reflection on Greek space/time concepts as design implications in Minecraft, DiGRA '11 - Proceedings of the 2011 DiGRA International Conference: Think Design Play. „Topos is a location where things come together, it is a location which is a container for other things and is defined by those things. It is materially the same as chora, but made less abstract by the property of relativeness, i.e. that it is set apart by what it contains.“

[4] Хетеротопия е понятие от социално-икономическата география, разработено от Мишел Фуко, за да опише места и пространства, които функционират в не-хегемонни условия. Това са пространства на другост, които са нито тук, нито там, които са едновременно физически и ментални, като например пространството на един телефонен разговор или момента, в който се виждате в огледалото. (Heterotopia (space), from Wikipedia). Heterotopia follows the template established by the notions of utopia and dystopia. The prefix hetero- is from Ancient Greek ἕτερος (héteros, "other, another, different") and is combined with the Greek morphemes οὐ ("not") and τόπος ("place") and means "no-place". A utopia is an idea or an image that is not real but represents a perfected version of society, such as Thomas More's book or Le Corbusier's drawings. As Walter Russell Mead has written, "Utopia is a place where everything is good; dystopia is a place where everything is bad; heterotopia is where things are different – that is, a collection whose members have few or no intelligible connections with one another."

Автори:

Александър Вълчев

Георги Ружев

Иво Бистрички 

Дан Танев

Десислава Морозова

Камен Старчев 

Петер Цанев 

Росен Тошев

Слав Недев 

Стела Василева

Стефан Петрунов 

Филип Попов