Галерия (5)

30 юни – 25 август 2022
ХГ „Петко Чурчулиев“, Димитровград

Изложбата „Преживяно“ е третата самостоятелна изява на младия скулптор Стефан Коцев. В нея авторът показва около тридесет скулптурни творби от гипс и бронз, както и монохромни живописни платна, създадени през последните две години.

С тази изява художникът категорично заявява своя индивидуален пластически изказ. Основен интерес на неговите творчески търсения представлява фигурата, а темата, която го вълнува, е тази за вътрешния мир на обикновения човек. Тези художествени стремежи си взаимодействат и допринасят за утвърждаването на една силно изразена, експресивна трактовка и реакция на познати въпроси, които вълнуват нашето съвремие. С присъствието и разработката на вечни сюжети, като „Пиета“, „Съдбата на Юда“, „Корени на съмнението“, „Бежанка“, „Закрила“, и поставянето им в съзвучие с актуалните проблеми на съвременното общество

Стефан Коцев придава на творбите си социален характер.

Темите за „имъка“ и недоимъка, за многото и малкото, за трайното и нетрайното, за познатото и непознатото осезаемо ни подсещат за всеобщо Преживяното. Авторът е избрал да следва класическите похвати в скулптурата, но се отличава, като извайва своите образи директно в гипс. В стремежа към решаване на тези пластически търсения скулпторът достига до умело и зряло овладяване на материала и свободно боравене с формата – художествени качества, ясно доловими в представените в експозицията пластики.

Нов етап от творческото развитие на младия художник представляват неговите живописни платна. В унисон с изложените пластики, те се отличават с

монохромност и структурни напластявания.

Смело изведените скулптурни образи и сюжети се проектират върху двуизмерно картинно поле. Тук авторът сполучливо експериментира с различни техники, воден, по негови думи, от стремежа „да реши пластическите проблеми в две различни художествени направления“. С категоричното извеждане на собствен пластически почерк, основно предаден чрез въздействието на експресивна естетика, експозицията „Преживяно“ ясно очертава позицията на младия Стефан Коцев в съвременната фигуративна скулптура.

Виктория Иванова

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 20 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: