Наташа Ноева
Галерия (2)

1 – 30 ноември 2018
ХГ „Станислав Доспевски“

През ноември пространствата на ХГ „Станислав Доспевски“ в Пазарджик се трансформираха в един нов, различен, интелектуално напрегнат контекст. Дарина Пеева и Атанас Тотляков представиха своята съвместна изложба „Фиктивно обиталище – илюзорни ситуации и вещи“, която за някои се оказа шокиращо преживяване, а за други – наслада за ума и сетивата. И двамата автори са утвърдени на художествената сцена у нас и в чужбина, и двамата работят в областта на графиката, дигиталната литография и инсталацията, като не спират да експериментират с материала.

В тази изложба любовта към

експеримента и прекрачването на границите в изкуството

се превръща в провокация за зрителя с множество препратки, които той трябва да открива, тълкува и анализира. Идеята, залегнала в основата на авторската концепция, Атанас Тотляков обяснява така: „В Пазарджик съществуват институции на изкуството – Къщата музей и Художествената галерия, носещи името на художника от ХІХ век Станислав Доспевски, без съмнение един от новаторите на своята епоха, въвел светската живопис (…) Домът на Станислав Доспевски институционално е трансформиран в невъзможно за обитаване място, той е среда за наблюдение. Вещите, запазени в автентичен вид, са експонати, предназначени единствено за съзерцание. Тяхната функционална същност е преустановена. Столът, на който е седял Доспевски, днес е пособие – фикция, не-пособие (по Теодор Адорно).

Музейният характер на къщата налага нормативно табу за използването на всеки един предмет в нея. Дори някой да си позволи да почувства с повърхността на тялото си физическата форма на същия стол, той не може да отмени забраната. Столовете, масите и всички материални неща са документално приближени до феноменологичното битие на едно произведение. (...) Възможността творбите, които могат да бъдат тълкувани като ирационални вещи от нов порядък, да бъдат експонирани в галерия, носеща името на Доспевски, създава предпоставки за усилване на въздействието им. Отдалечени на по-малко от километър една от друга, двете локации са лесно достъпни за публиката почти едновременно. По този начин изложбата в ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик постига двойно значение: охудожествява вещите, собственост на Доспевски, тълкува понятието за вещност в контекста на героизиране на притежанието...“

В експозицията Атанас Тотляков представя голямоформатни, черно-бели литографии, в които вещи и обекти са дигитално генерирани в абстрактни изображения, които кореспондират в сложен синхрон с автентичните материални предмети. В работите на Дарина Пеева се забелязва и промяната на изображението през различните етапи на печат и възпроизвеждане. За експериментирането с класическите техники на дълбокия печат и фотографията художничката използва обекти, в случая диван и картини, като ги трансформира чрез средствата на новите медии. Видими са и оставените следи (при ръчното отпечатване) на повърхността, пресечени линии, различни слоеве с мастило, променило още веднъж образа. Интересни са търсенията ѝ в преобразуването на листа от двумерното му ограничение в рамките на картината до триизмерен обект, свободно разположен в пространството. Така изображението променя контекста или първоначалното си значение, давайки възможност на зрителя да развихри въображението си и да достигне до собствена интерпретация.

Изложбата „Фиктивно обиталище – илюзорни ситуации и вещи“ е пресечна точка на история и съвременност, традиция и новаторство. Създава се едно междинно пространство, в което вещи, натоварени със смислови значения, се поставят в реална среда, но в илюзорна ситуация, за да отговорят на важния въпрос, който си задават авторите: до каква степен можем да използваме традицията или вярата, че тя съществува, като аргумент за създаване на ново изкуство. А в отговор бихме могли да цитираме Гьоте: „Сюжета всеки вижда пред себе си, съдържанието намира само тоя, който има отношение към него, а формата остава тайна за мнозинството.“

Смислови групи: