Настоящото изявление е по повод появили се в медиите публикации относно заповед на главния архитект на София за изменение на плана за застрояване на сградата на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ № 6 във връзка с изготвяне на проект за надстройка върху покривното пространство. Целта на изявлението е да даде отговор на въпроси, които явно представляват обществен интерес, както и да опровергае твърдения, неотговарящи на истината.

Идеята за оползотворяването по подходящ начин на покривното пространство на сградата е обсъждана години наред в Управителния съвет на СБХ. Реализацията на подобен проект би отворила нови възможности на Съюза за бюджетиране на изложбената дейност, добра перспектива за осигуряване на допълнителен ресурс за предприетата поетапна реновация на галерията, както и средства за бъдещата поддръжка. На този ранен етап издаденото разрешение на главния архитект е изключително важно за реализиране на нашите инвестиционни намерения, но по същество е само една първа стъпка към следващи фази на проектиране и редица процедури по одобрение и съгласуване в съответните инстанции. Жалко би било, ако една добра инициатива бъде предварително опорочена със спекулативни публикации.

Но за да бъдат правилно разбрани нашите намерения, добре е преди това да се знаят някои факти около дейността и начина ни на съществуване.

Съюзът на българските художници е творческо сдружение с почти 100-годишна история. Регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, след 1989 г. е изцяло на финансова самоиздръжка, не тежи на държавния бюджет, не разчита на държавата и данъкоплатците, а самият той е коректен работодател и сериозен данъкоплатец.

СБХ не е спирал да развива мащабна изложбена дейност и да търси пътища за успешното управление на своето имущество, за да си осигури необходимите средства.

В последното десетилетие Съюзът в значителна степен успя да овладее наличните си ресурси в реализиране на голяма част от своите цели и безпрецедентно работи в обществена полза, въпреки че по същество е частно творческо сдружение. Стотиците колективни и индивидуални изложби на български и чуждестранни автори, организирани през годините в залите на „Шипка“ 6 и галерия „Райко Алексиев“, винаги са били обществено достояние с осигурения безплатен достъп за разнообразна публика. С различни средства Съюзът подпомага творческото и професионално развитие на художниците, популяризира българското изобразително изкуство и създава комплексен културен продукт, споделян публично абсолютно безвъзмездно.

Експлоатацията на хиляди квадратни метри експозиционни пространства, качественото оборудване и поддръжка по критериите за една съвременна визия, внедряването на модерни практики и нова функционалност, преследването на високо ниво в организиране на стойностни и значими културни събития е изключително отговорно и скъпо струващо занимание.

Всички усилия на ръководството за стабилизиране и подобряване на финансовото състояние на СБХ са свързани с качеството на изложбената дейност, с продължаване на процеса по модернизирането и осъвременяването на експозиционните пространства, с неотложната нужда от социално подпомагане на творците (особено сега в ситуацията на пандемия и икономическа криза), както и с идеята за устойчивост на нашата икономическа независимост.

Така нареченото „отдаване под наем“ всъщност е изключително сериозна и отговорна стопанска дейност за Съюза със свои строги правила, целящи стриктна договореност, юридическа чистота и икономическа стабилност. За постигане на необходимата ефективност в баланса на интересите между партньорите от двете страни се изисква абсолютна коректност. Логиката на балансирания бюджет на СБХ не е сложна: по-големите приходи от стопанска дейност съответно са и повече осигурени средства за изложби, за инвестиции в инфраструктурата, за социална дейност. А шансът за доброто сработване на такъв механизъм в много голяма степен зависи и от порядъчността и стабилността на нашите контрагенти.Част от усилията на Управителния съвет на СБХ от години са насочени към усвояване на алтернативни пространства, които да послужат за подпомагане на съюзната дейност. Едно от тях е и покривът на сградата на „Шипка“ 6. Като неин собственик СБХ инициира преписка за промяна на ПУП при главния архитект на София, съобразена с всички изисквания на закона. Взети са предвид разположението на сградата, нейният статут, както и статутът на околните сгради.

Идеята е да се изгради нов функционален обем от олекотена конструкция с подходящи съвременни материали. Проектирането му ще бъде в съответствие с архитектурните качества и конструктивни особености на сградата, в хармония със съществуващите съседни обекти при спазване на всички правни и административни уредби и процедури, както и с допълнителните изисквания към околната среда.

Напълно нормално е в инвестиционните си намерения СБХ да търси партньори и сред онези от контрагентите си, които биха имали интерес да наемат съответния обект. Договорните отношения винаги са били прозрачни и в тази връзка в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел такава информация е налична. Доколкото се съдържа клауза за конфиденциалност, СБХ не би могъл да коментира в детайли тези отношения. Не е тайна, че фирма „Бетахаус“, един от нашите стабилни контрагенти, е заявила интереса си на наемател, като на този етап отговаря на поставените от СБХ условия за договаряне.

В периода 2018 – 2020 СБХ успя със собствени средства да реновира една значителна част от сградата, а един красноречив пример за това е изцяло обновената, разширена и модернизирана голяма изложбена зала, разположена върху цялата площ на първия етаж с обособени четири самостоятелни зони и възможност за вариативни конфигурации на пространството. Резултатите могат да се видят от всеки посетител на нашите изложби. С направените реорганизации на пространствата и след окончателното приключване на проекта новите изложбени площи практически обхващат около 2500 м2 спрямо предишните 2200 м2. Модерно професионално осветление, нови мобилни стени и аксесоари в обновените зали замениха някогашните овехтели реквизити, износени пана, амортизирано оборудване, неефективни и изхабени осветителни тела.

Предстоят още нови интериорни решения, саниране на фасадата, реновиране на входното фоайе и много други. За целта са необходими значителни средства.

В тази връзка всякакви спекулации с въпроси относно размера на приходите на Съюза от стопанска дейност и търсенето на сметка за разходите, свързани с неговата изложбена, издателска, социална и други дейности, могат да намерят отговор в официалната, публично достъпна информация на Търговския регистър, където в съответствие със законовите разпоредби СБХ внася своите годишни финансови отчети.

Например при съответната справка за всеки би станало ясно, че публикуваната в mediapool.bg информация за 3 млн. лв. на сметка в КТБ, изгубени от СБХ при фалита на банката не отговаря на истината. Такава сума нашата организация не е притежавала и никога не е имала сметка в КТБ. Излишно би било да търсим отговорност за всички други неверни твърдения.

Разбираема е споделената в медиите загриженост за запазване автентичния вид на емблематични архитектурни образци в столицата. Хубаво е, когато подобна загриженост се споделя и от лицата, заемащи съответните отговорни постове. Друг е въпросът защо за проблемите, нерешени с десетилетия, се сещаме някак спорадично (предизборно сякаш) само когато ни е угодно. Интересно откъде идва подозрителността и защо тонът на някои публикации е толкова назидателен, дори нападателен. Чия всъщност е отговорността за състоянието на градската среда и чия е вината за обезличаването на сгради и за унищожените ценности от архитектурното ни наследство? Да, безспорно, проблемите са сериозни и трудноразрешими! Но архитектурата е синтетично изкуство, а не самоцел. Проблемите на една сграда (визуални, функционални и комуникационни) не са проблеми само на сградата. Те са проблеми и на хората – нейните собственици, нейните обитатели и всички, които се грижат за нея и които я посещават.

 

Любен Генов – председател на СБХ