Целта на конкурса е да бъдат избрани 12 художници,  членове на СБХ, за творчески престой (два месеца) в Cité internationale des arts, Париж, за календарната 2025 година.


Условия за участие


В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са пребивавали досега или са пребивавали в ателиетата преди 2015 включително (ако са били през 2015, не могат да кандидатстват).
В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си в Сите де-з-ар без основателни причини, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен случай ще се разглежда от ИБ на СБХ.


+++

Необходими документи за кандидатстване

 • заявление, което може да се попълни на място или да се изтегли от

тук

 • творческа автобиография
 • мотивационно писмо за целите на престоя
 • портфолио – електронен или принт вариант, снимков материал или каталог, представящ автора, критически текстове
 • разписка за платен членски внос в СБХ до 2024 включително.


+++

Подаване на документи


дата: 16 септември 2024 от 10:00 до 17:00 часа
място: ул. „Шипка“ 6, етаж 4

В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в една от изложбените зали (допълнително ще се уточни) в сградата на ул. „Шипка” 6, от 10.00 до 18.00 ч. Подадените след тази дата документи не се разглеждат от журито.

Всеки кандидат попълва декларация, с която потвърждава, че е автор на творбите, участващи в изложбата.


+++

Изисквания за изложбата

 • до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)
 • до пет творби в оригинал (за графика)
 • списък и копия на публикации (за изкуствоведи)
 • репродукции в портфолио или до 3 броя табла (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)
 • експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за пространствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален (снимков) материал.
 • не се допускат студентски и дипломни работи.

+++

Обявяване на резултатите

Решението на журито ще бъде обявено на 19 септември 2024, четвъртък, при откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите.

Участниците в изложбататрябва да вземат обратно творбите и портфолиото си в двудневен срок след датата на закриването й. СБХ носи отговорност за творбите на кандидатите само 15 дни след закриване на изложбата.

Спечелилите конкурса (резидентите) правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ. Членове от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация в срок до 30.09.2024, с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или постер. Членове от секция „Критика“ подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски текста (по 1 страница и половина) за нуждите на СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.)

Смислови групи: