Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници”  (с решение по протокол №39  от 26.09.2019 г.)  на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ  свиква

XIX  РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ   

на СБХ, което ще се проведе на 29, 30 ноември и 1 декември   2019 г. (петък, събота и неделя) от  9 часа на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. „Шипка“ 6, в изложбената зала на  първия етаж,

при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Управителния съвет на СБХ за периода 6 юни 2016 г.  до заседанието на ОС.
  2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБХ.
  3. Промени в Устава на СБХ.
  4. Избор на Председател на СБХ.
  5. Избор на Управителен съвет на СБХ.
  6. Избор на Контролна комисия на СБХ.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за XIX редовно Общо събрание на СБХ ще се раздават на 27 ноември (сряда)и на 28 ноември (четвъртък) 2019 г. от 10 до 17 часа в сградата на СБХ  на ул. „Шипка“ 6.

***

Обръщаме се към вас с молба да ни донесете актуална творческа биография или каталог/каталози за п опълване на базата данни на Съюза в отдел „Личен състав“ на СБХ. 

Можете да изпратите и електронни версии на материалите на
адрес: press@sbhart.com