Уважаеми колеги, националната изложба за изобразително изкуство в Сливен 2020 ще се открие на 23 октомври (петък) в 17:00.

Произведения се приемат на посочения в статута адрес на галерия "Д. Добрович" до 14 октомври включително. Журирането ще бъде на 19 октомври.

Съставът на журито (по азбучен ред) е:

1. Петчленно основно жури:

• Борислав Коруджиков - скулптор

• Зоран Мише - график

• Иво Бистрички - живописец/график

• Любен Генов - живописец, председател на СБХ

• проф. д-р Свилен Стефанов - изкуствовед/съвременни медии

2. Тричленно жури от гр. Сливен:

• доц. Красимир Карабаджаков - живописец, представляващ представителство на СБХ - Сливен

• Маргарита Пенева - реставратор, директор на ХГ "Д. Добрович" - Сливен

• Румен Спасов - живописец, председател на Дружеството на художниците - Сливен

3. Контролен орган, излъчен от Община Сливен:

• Дора Чанева - главен експерт в "Дирекция култура, образование и връзки с обществеността"

 

Ще Ви очакваме, за нас ще бъде чест и отговорност.

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен се посвещава на празника на град Сливен Димитровден (26 октомври) и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми.

2.   Провежда се ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен.

3. Участват български художници от страната и чужбина с произведения в областта на изобразителното изкуство: живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, приели условията на изложбата и преминали селекцията.

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Организатори на изложбата:
 • Община Сливен
 • Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен
 • СБХ - Представителство Сливен
 • Дружество на художниците - Сливен
 • Съюз на българските художници
 • Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен

        2. Експонирането на творбите е в изложбена зала „Сирак Скитник“ на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.

        3. При запълване на капацитета на зала „Сирак Скитник“ към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”, по решение на организаторите да се осигурят допълнителни достъпни и комфортни експозиционни площи в:

 • Галерия „Май“ на СБХ - Представителство Сливен
 • Галерия „Нова“ в Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен
 • Узунова къща към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”

       4. Откриването на изложбата е на 23 октомври, петък, 2020.

       5. Продължителност на експозицията - два месеца.

 

III. СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

1. Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се определят от деветчленно жури, утвърдено със заповед на кмета и включващо:

 • Един представител на Община Сливен - директорът на ХГ „Димитър Добрович”
 • Един представител на СБХ - Представителство Сливен, непредставил творби за журиране
 • Един представител на Дружеството на художниците - Сливен, непредставил творби за журиране
 • Един представител на спонсорите
 • Петима представители на Съюза на българските художници, непредставили творби за журиране

Съставът му се оповестява в информацията за изложбата в съответната година, минимум три седмици преди журирането.

2. Назначава се и административно лице, което да запознае журито със статута на изложбата, да следи за спазването му, да води протокол за дейността на журито и през двата етапа на журиране и да го предостави за подпис на всичките му членове.

 • За административно лице се назначава компетентен служител на община Сливен, дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността", който детайлно да е запознат със статута на изложбата, за да го прилага и обезпечи дейността на журито.
 • За административно лице не се назначават художници и хора в конфликт на интереси относно участниците в изложбата и дейността на журито. 

3. Журито присъжда голямата награда на община Сливен на името на Сирак Скитник, както и награди за първо, второ и трето място в категориите живопис, графика и скулптура и по една награда за неконвенционални форми, за млад автор и за сливенски художник.

4. Журито взема решенията си с явно гласуване и квалифицирано мнозинство.

5. Журито определя наградите на два етапа:

 • На първи етап журито номинира автори и творби за всяка от категориите, като броят на номинираните може да надвишава броя на наградите.
 • Право на глас при определяне на номинираните имат всички членове на журито.
 • На втори етап журито определя наградените, избирайки между номинираните.
 • Право на глас на втори етап имат само петимата представители на Съюз на българските художници.

 

IV. НАГРАДИ

ГОЛЯМА НАГРАДА на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2020 

 • „Сирак Скитник”: 1500 лв. 

Награди за живопис: 

 • Първа награда : 1000 лв.
 • Втора награда: 700 лв.
 • Трета награда: 500 лв. 

Награди за графика: 

 • Първа награда: 1000 лв.
 • Втора награда: 700 лв.
 • Трета награда: 500 лв. 

Награди за скулптура: 

 • Първа награда: 1000 лв.
 • Втора награда: 700 лв.
 • Трета награда: 500 лв. 

Награда за неконвенционални форми: 

 • 700 лв. 

Награда за млад автор (до 35 години): 

 • 700 лв. 

Награда за сливенски художник:

 •  700 лв.

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом.

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.

V. ФИНАНСОВ ФОНД НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН

1. Финансовият фонд на изложбата се формира от средства:

 • предоставени от Община Сливен
 • предоставени от спонсори
 • от такси за участие
 • от комисионни от продажба на творби
 • от продажба на каталози
 • от предоставяне на рекламно пространство

2. Финансовият фонд на изложбата се разходва:

 • за награди
 • за реклама
 • за издаване на каталог
 • за организация на дейностите
 • за разходи на журито

3. Финансовите операции, свързани с такси за участие, продажби на произведения от изложбата и дарения, се извършват от галерия „Май“.

4. Неразходваният за 2020 г. финансов фонд се предоставя  за следващата година.

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат всички български художници от страната и чужбина, които приемат условията на статута.

2. Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Авторите са свободни да ползват както класически, така и съвременни техники и технологии за създаване на творбите си. Технологичните характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното им съхранение и възможност за реекспонирането им.

3. Представените творби да са авторски и да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени последните три години.

4. Представените творби са ограничени в минималния и максималния си размер:

 • за живопис от 50/50 до 180/180 см без рамката
 • за графика от 30/30 до 100/100 см без рамката
 • за скулптура от 40/40/40 до 150 см височина без постамента и площ до 1 кв.м
 • за неконвенционални форми (размерите да са съобразени с ограниченията, наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство)
 • за полиптих общият размер на произведението може да е:

-          до 240/240 за живопис

-          до 150/150 за графика

-          до 200 см височина без постамента и площ до 1.5 кв. м. за скулптура

5. Всеки автор може да участва и в четирите категории - живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, като за всяка от категориите, в които представя творби, заплаща отделна такса.

6. Може да се участва с не повече от три творби в категория.

7. Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.

8. Творбите се изпращат или предават на адрес:

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”

СЛИВЕН 8800 БУЛ. "ЦАР СИМЕОН" 2

9. Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно - лично от организаторите или чрез куриерска служба.

10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА:

А. Формуляр за биографични данни (ОТТУК) и декларация опис (ОТТУК), попълнени дигитално и принтирани или принтирани и написани четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено лице

Б.  Етикети за връщане на произведенията

В.  Банкова разписка - за платена такса за участие на БАНКОВА СМЕТКА:   

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - СЛИВЕН

TEXIM BANK

IBAN: BG03TEXI95451005835200

BIC: TEXIBGSF

11. Такса за участие:

11.1 Таксата за участие над 35 години е 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка, посочена от Дружество на художниците - Сливен

11.2 При участие в повече от една категория над 35 години се заплаща 30 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

11.3 Таксата за участие под 35 години е 15 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците - Сливен

11.4 При участие в повече от една категория под 35 години се заплаща 15 лв. за първата и по 5 лв. за всяка следваща.

(Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, таксата не се възстановява.)

12. Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска да бъдат продавани, комисионата при продажба е 25% и е в полза на Финансовия фонд на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

13. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските служби.

14. Организаторите се задължават да изпратят творбите на посочения от автора адрес с куриерска служба в срок до 10 работни дни след датата на журиране, ако творбата не е селектирана за участие, или след закриване на изложбата, ако творбата е селектирана, но не е наградена, продадена или дарена.

15. Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му, той  се задължава да получи обратно творбите си на място от Художествена галерия „Димитър Добрович” в срок до 10 работни дни след датата на журиране, ако творбата не е селектирана за участие, или 10 работни дни след закриване на изложбата. Непотърсените след тези срокове творби стават част от фонда на Художествена галерия  „Димитър Добрович” - Сливен“.

16. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия  „Димитър Добрович” - Сливен, за което ще получи сертификат от галерията.

17. Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

18. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

 

VII. СРОКОВЕ

1. Получаване на творбите - до 14 октомври 2020 включително

2. Журиране на 19 октомври 2020

3. Аранжиране на експозицията от селектираните творбите от екип на организаторите - 22 октомври 2020

4. Откриване на изложбата и връчване на наградите - 23 октомври 2020 от 17 ч.

5. Закриване на 22 декември 2020

 

VIII КОНТАКТИ:

 1. Организаторите - Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" на Община Сливен, ХГ „Димитър Добрович” - Сливен, СБХ - Представителство Сливен, Дружество на художниците - Сливен, и НХГ „Димитър Добрович” - Сливен, определят лицата за контакт и предоставят телефони и e-mail адреси, които се публикуват в официалната информация за изложбата.
 2. Директен контакт с Художествена галерия „Димитър Добрович” телефони: O44/622083; O892/218199;

e-mail: gallery_sliven@abv.bg