І. Общи условия

1.
Биенале на малките форми (БМФ) е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.


2.

Единайсетото биенале определя промените в организацията, награждаването, условията за участие и провеждането му.

 

ІІ. Организация

1.
Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена галерия „Илия Бешков“, Съюз на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Представителство на СБХ – Плевен.


2.

Биеналето се провежда под патронажа на кмета на град Плевен.


3.

Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков“ в сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен.


4.

Всички дейности се финансират от утвърден бюджет и средства от спонсори.


5.

За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури, в което участват представители на СБХ и Община Плевен.


6.

Единайсето биенале на малките форми – Плевен 2022 се открива в залите на ХГ „Илия Бешков“ на 21 октомври, петък, 2022 от 18.00 часа и продължава до 21 декември 2022.


7.

За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.


8.

Работните езици на Биеналето са български и английски.

 

ІІІ. Награди

1.
Журито номинира по 5 (пет) автори за отделните раздели – живопис, графика, скулптура, както и за млад автор (до 35 години). От номинираните се определят носителите на награди, както следва:


2.

Голяма награда на Община Плевен – 1500 лв. и диплом.
Носителят на наградата има право на самостоятелна изложба по време на следващото издание на БМФ – 2024.


3.

Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом.


4.

Награда на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ – 1000 лв. и диплом.


5.

Награда на журито – 1000 лв. и диплом.


6.

Награда за чуждестранен автор – 800 лв. и диплом.


7.

Четири равностойни награди за отделните раздели и за млад автор – по 800 лв. и диплом.

 

ІV. Условия за участие

1.
Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на този статут.


2.

Художниците са свободни сами да избират тема, както и техника.
Предлаганите творби трябва да са създадени през последните 2 години. Същите не трябва да са участвали и награждавани в други национални и международни форуми.


3.

Всеки автор може да участва с не повече от две творби във всеки от разделите.


4.

Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки поотделно.


5.

Авторите, приели този статут, дават съгласие за продажба на произведенията си с 30% комисиона за организаторите. За тази цел всеки автор посочва в декларацията продажната цена в евро, от която се удържат посочените проценти.


6.

Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на наградената творба, която става собственост на галерията.


7.

Участието на художниците се определя от селекционна комисия, посочена в § II, т. 5.


 

V. Селекция

Подборът за участие и награждаването на творби и автори се извършва на два етапа.


+++

Първи етап

 • Всеки художник изпраща своите творби във вид на цифрови репродукции в JPG формат (размер на файла от 3 до 5 MB), от 3 май до 22 юли 2022, по интернет на ел. поща на галерията: hg_i.beshkov@abv.bg
 • Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално) спрямо основата на творбата. Желателно е скулптурните творби да са представени в три ракурса.
 • Допълнителна дигитална обработка не е позволена.
 • Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:

име... заглавие... техника... размер в см... държава

(Ivan Ivanov… Composition… Oil… 50x60… Macedonia)

 • Одобрените автори получават обратна информация на посочения електронен адрес на подателя до 12 август 2022.  

+++


Втори етап

Художниците изпращат чрез куриер (за своя сметка) на адреса на галерията или представят лично своите творби, одобрени за участие, в ХГ „Илия Бешков“ от 12 до 25 август 2022  и таксата за участие от 30 евро за всеки от разделите (за художници, живеещи и работещи извън България) и 20 лева за всеки от разделите (за художници, живеещи и работещи в България), която се превежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ Плевен:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – гр. ПЛЕВЕН
пл. „Свободата“ 25
5800 Плевен
IBAN - BG29UBBS80021057869320
BIC - UBBS BGSF

 • За участниците от чужбина предлагаме валутният превод да се осъществи чрез MoneyGram.
 • Автори, неплатили таксата, нямат право на участие в селекцията и изложбата.

+++

За повече информация

телефон: +359 64 802 047
hg_i.beshkov@abv.bg

Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена до 12 август 2022 в сайта на галерията:

http://www.plevengallery.com

и на страницата на ХГ „Илия Бешков“ Плевен във Фейсбук.


+++


VI. Представяне на творбите

1.
Представените произведения трябва да са с максимални размери:

 • живопис – до 60/60 см
 • графика – до 40/40 см
 • скулптура – до 60/60/60 см.

2.
Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.


3.

Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо. Етикетите са включени във формуляра за участие.


4.

На гърба на творбата авторът трябва да посочи (на български или на английски език) името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.


5.

Всеки автор изпраща с творбите си попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, в който с печатни букви изписва:

 • фамилия, презиме, име
 • година на раждане
 • пълен и точен адрес
 • изрично деклариране, че дарява или не творбата
 • продажна цена на творбата


6.
Творбите се изпращат по пощата или чрез куриер на адреса на галерията за сметка на автора.


7.

Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.


8.

За чуждестранните художници – организаторите се задължават да върнат (за своя сметка) на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до два месеца след закриване на експозицията.


9.

За българските художници – организаторите се задължават да върнат (за своя сметка) на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до два месеца след закриване на експозицията. Желаещите могат да получат лично своите творби от ХГ „Илия Бешков“.


10.

Всеки участник в БМФ получава безплатен каталог на откриването на изложбата.


11.

Пълният списък на участниците се представя на страницата на ХГ „Илия Бешков“ във Фейсбук и в сайта на галерията:
http://www.plevengallery.com


12.

Организационният комитет на БМФ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.


13.

Срок за получаване на одобрените за участие творби на адреса на галерията (за всички участници) – 25 август 2022.


14.

Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и фамилия на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:


Единайсето биенале на малките форми – Плевен 2022
Художествена галерия „Илия Бешков“
бул. „Скобелев“ 1
Плевен 5800

+++

Куриерски офис на ЕКОНТ Плевен
ул. „Хаджи Димитър“ №42


+++

За контакти

тел: +359 64 802 047 – уредници
e-mail: hg_i.beshkov@abv.bg

www.plevengallery.com

www.art-pleven.com

+++

Формуляр за участие

ЕДИНАЙСЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ
THE ELEVENTH BIENNIAL OF THE SMALL FORMS

ПЛЕВЕН 2022
PLEVEN 2022

Художествена галерия „Илия Бешков“
Art Gallery Iliya Beshkov

бул. „Скобелев“ №1, Плевен – 5800
1, Skobelev Blvd., Pleven - 5800,

Куриерски офис на ЕКОНТ
Courier office of ECONT

Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ №42
Pleven, 42, Hadji Dimitar Str

За контакти: тел.: +359 64 802 047 – уредници
For contacts: tel.: +359 64 802 047 - curators

hg_i.beshkov@abv.bg

www.plevengallery.com

www.art-pleven.com

Име, фамилия…

Дата и година на раждане…

Тел. и електр. адрес…

Адрес…

Държава…


Заглавие
Година на създаване
Техника
Размер

 
Цена

+++

www.art-pleven.com