На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

 За кандидатстването е необходимо да се представят:

 І. ДОКУМЕНТИ

  • Заявление: Кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения на член.
  •  Подробна творческа биография, задължително и отпечатана на хартия.
  •  Материали, представящи творческата дейност на кандидата: 

         - портфолио с фотоси или принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите – заглавие, размери, техника, година на създаване

         - дигитално портфолио за авторите, които работят само с електронни медии.

Могат да се представят и други материали като каталози, дипляни и т.н.

Материалите се предават на хартиен и/или на електронен носител в един екземпляр.

 ІІ. ТВОРБИ

 Кандидатите представят:

  • До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, Секция 13)
  • До пет творби в оригинал (за графика)
  • Списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)
  • Творби или табла с репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура)
  • Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с дигитални медии).

 Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.

Съгласно чл.10 (1) от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.

 УС на СБХ обсъжда и утвърждава всяка представена кандидатура поотделно.

След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.

 Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.

Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2020 г. е в размер на два членски вноса към момента на приема.

 

 ІІІ. ГРАФИК

 От 9 до 11 март 2020 г. – приемане на документи и творби.

Документите се приемат в библиотеката (2 етаж),  а творбите – в изложбената зала на етаж 2, от 10 до 17 часа, на ул. „Шипка” 6.

С творбите на одобрените за приемане кандидати се открива изложба.

Краен срок за получаване обратно на документите и творбите на всички участници в сесията е 7 април 2020 година.

 За членство в СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).

За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от 10 лева при подаване на документите.

Таксата може да бъде платена и по банков път на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Клон „Паметник Васил Левски”, гр. София, в полза на СБХ,

IBAN  BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26,

BIC    UNCRBGSF

като задължително се вписват трите имена и основанието – такса за кандидатстване в СБХ. Внасянето на таксата се доказва с вносен документ при подаването на кандидатурата.

 За информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към координаторите на секциите Албена Спасова и Аннажени Шапкарова на телефон 02 846-72-48 или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.