СЕСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СБХ – 2018 г.

 На основание чл.10 от Устава и съгласно приет регламент Съюзът на българските художници обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

 За кандидатстването е необходимо да се представят:

 І. Документи

1. Заявление: кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява регламентираните в него задължения на член.

2. Подробна творческа биография.

3. Материали, представящи творческата дейност на кандидата (портфолио с фотоси или принтове на творби с максимален размер А4, придружени от пълно описание на творбите – заглавие, размери, техника, година на създаване; или дигитално портфолио за авторите, които работят само с електронни медии). Могат да се представят и други материали като каталози, дипляни и т.н.
Творческата биография и материалите се предават на хартиен и/или електронен носител в един екземпляр.

 

ІІ. Творби

Кандидатите представят:

• До три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, секция „13“)

• До пет творби в оригинал (за графика)

• Списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)

• Творби или табла с репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура);

• Подходящ електронен носител (за авторите, които работят с дигитални медии).

 

Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.

 

Съгласно чл.10 /1/ от Устава на СБХ: „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство, и след плащане на встъпителния членски внос в срок от един месец след оповестяване решението на УС“.

УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално представените кандидатури.

 

След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.

Един месец след оповестяване на списъка с одобрените за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.

Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2018 г. е в размер на 50 лева.

 ІІІ. График

От 26 февруари до 2 март 2018 г. – приемане на документи и творби.

Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж, от 10 до 17 часа, а творбите – в изложбена зала на ІV етаж на ул. „Шипка” 6 след предаване на документите.

21 март 2018 г. – откриване на изложба с творбите на одобрените за приемане кандидати в залата на ІV етаж на ул. „Шипка” 6.

 За членове на СБХ не могат да кандидатстват ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен в училища по изкуствата (чл.9, ал.2 от Устава на СБХ).

За участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ кандидатите заплащат такса от 5 лева при подаване на документите.

За информация относно условията за кандидатстване и процедурата по приемане се обръщайте към координаторите на секциите Албена Спасова и Аннажени Шапкарова на телефон 02 846-72-48 или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.