На основание чл.10 от Устава и съгласно приет правилник Съюзът на българските  художници  обявява сесия за приемане на нови членове на СБХ.

За кандидатстването е необходимо да се представят:

І. Документи:

         - заявление 

В заявлението кандидатът изрично отбелязва, че е запознат с Устава на СБХ, приема разпоредбите му и ще изпълнява задълженията си на член, както са регламентирани в него. Не могат да кандидатстват за членове на СБХ лица, които към момента на кандидатстването са ученици или студенти – бакалавърска или магистърска степен (чл. 9, ал. 2 от Устава на СБХ)

         - подробна творческа биография

         - материали, представящи творческата дейност на кандидата  (за предпочитане фотоси минимален формат 13/18 см, паспартирани в папка A4, или принтове  А4 с пълно описание на заснетите творби - размери, техника, година на създаване, може да се представят и каталози, CD  и  други; не се разглеждат уебсайтове. Максимален размер на фотосите –А4).

Биографията и материалите се предават на хартиен и електронен носител в един екземпляр.

 

ІІ. Творби

Кандидатите представят: 

  • до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, керамика, текстил, бижута, дърворезба, секция „13”)
  • до пет творби в оригинал (за графика)
  • списък  и копия на публикациите (за изкуствоведи)
  • творби и репродукции, подготвени за експониране под стъкло с размер 50/70 см или 70/100 см (за рекламен и графичен дизайн, дизайн, стенопис, сценография, реставрация, комикс, карикатура)

Творбите не могат да бъдат учебни или дипломни работи.

УС на СБХ обсъжда и утвърждава персонално кандидатурите на  представените автори.

Съгласно чл.10 /1/ от Устава на СБХ : „Членството се придобива с решение на Управителния съвет по предложение на секциите, взето с обикновено мнозинство и след плащане на встъпителния членски внос в срок от 1 (един) месец след оповестяване на решението на УС.”

Определеният от УС на СБХ встъпителен членски внос за сесия 2014 г. е в размер на 50 лв.

График и срокове  за провеждане на сесията за приемане на нови членове:

От  20 до 24  януари 2014 г. – приемане на документи и творби.

Документите се приемат в заседателната зала на СБХ, ІV етаж,  от 10 до 17 ч., а творбите  - в изложбената зала на ІV етаж, „Шипка” 6, след предаване на документите.

Такса за участие в сесията за приемане на нови членове на СБХ – 5 лева. Таксата се заплаща при подаване на документите за кандидатстване.

След заседанието на УС на СБХ се оповестява списък с одобрените за приемане кандидати.

С творбите на одобрените за приемане кандидати се организира изложба в залата на ІV-я етаж  на ул. “Шипка” 6. Откриване – 14 февруари 2014 г.

Един месец след оповестяване на списъка с одобрените  за приемане кандидати се обявяват окончателно приетите членове на СБХ, на които се издават членски карти.

За информация относно условията за кандидатстване, както и процедурата по приемане, се обръщайте към координаторите на секциите - Албена Спасова и Аннажени Шапкарова – тел. 02 846 72 48, или проверявайте новините в сайта на СБХ: www.sbhart.com.