Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските художници”  /с решение по протокол № 46 от 31 октомври 2014 г./ на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 12 декември  2014 г. /петък/ от 10 часа на адреса на управление на Сдружението в  гр. София,ул. Шипка № 6, в изложбената зала на  ІV етаж, при следния дневен ред:


1.Приемане на бюджет на СБХ за 2015 г.


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.