Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските художници”  /с решение по протокол № 33 от 22 октомври 2013 г./ на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на Сдружението на 15 декември 2013 г. /неделя/ от 10 часа на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. „Шипка” 6, в изложбената зала на  ІІ етаж, при следния дневен ред:

  1. Приемане на бюджет на СБХ за 2014 г.
  2. Промени в Устава на СБХ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Уважаеми колеги,

тъй като общото събрание ще обсъжда промени в устава, изпращайте своите предложения до 25 ноември 2013 г. на имейл: genov@sbhart.com.