Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ (с решение по протокол №17 от 14.12.2022) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква


Общо събрание на Сдружението

  • Дата
    27 януари 2023 (петък) от 10:00 часа
  • Адрес
    София, ул. „Шипка“ 6 (адрес на управление на Сдружението), зала 1А, етаж 1
  • Дневен ред
    Приемане на бюджет на СБХ за 2023 година


При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.