Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ (с решение по протокол №11 от 27 април 2022 на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението

на 14 юни 2022 (вторник) от 10:00 часа

на адреса на управление на Сдружението в София ул. „Шипка“ 6 в изложбената зала на първия етаж при следния дневен ред:

  • Приемане на бюджет на СБХ за 2022 г.
  • При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.