Статут

§ І. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Биенале на малките форми /БМФ/ е традиционен и утвърден форум за представяне на съвременните тенденции и постижения в областта на живописта, графиката и скулптурата в изобразителното изкуство.
 • Десетото биенале отново е с международно участие. Това определя промените в организацията, награждаването, условията за участие и провеждането му. 

§ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ:

 • Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена Галерия „Илия Бешков”, Съюз на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, Представителство на СБХ – Плевен.
 • Биеналето се провежда под патронажа на кмета на град Плевен.
 • Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков”, в  сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен.
 • Всички дейности се финансират от утвърден бюджет и средства от спонсори.
 • За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури,

        в което участват представители на СБХ и Община Плевен.

 • Десетото биенале на малките форми – Плевен 2020 се открива в залите на ХГ „Илия Бешков” на 6 ноември, петък, 2020 г. от 18.00 ч. и продължава до 21 декември 2020 г.
 • За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.
 • Работните езици на Биеналето са български и английски.

§ ІІІ. НАГРАДИ:

 • Журито номинира по 5 /пет/ автори за отделните раздели – живопис, графика, скулптура, както и за млад автор /до 35 години/. От номинираните се определят носителите на награди както следва:
 • Голяма награда на Община Плевен – 1500 лв. и диплом.
 • Носителят на наградата има право на самостоятелна изложба по време на следващото издание на БМФ – 2022 г.
 • Награда на СБХ – 1200 лв. и диплом.
 • Награда на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и диплом.
 • Награда на журито – 1000 лв и диплом.
 • Награда за чуждестранен автор – 800 лв. и диплом.
 • Четири равностойни награди по 800 лв.  и дипломи - за отделните раздели и за млад автор.

§ ІV.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на този статут.
 • Художниците са свободни сами да избират тема, както и техника.

        Предлаганите творби трябва да са създадени през последните 2 години.

        Същите не трябва да са участвали и награждавани в други национални и

        международни форуми.

 • Всеки автор може да участва с не повече от две творби във всеки от разделите.
 • Автори, които участват в повече от един раздел, заплащат такса за всеки поотделно.
 • Авторите, приели този статут, дават съгласие за продажба на произведенията си с 30% комисионна за организаторите. За тази цел, всеки автор посочва в декларацията продажната цена в евро, от която се удържат посочените проценти.
 • Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на наградената творба, която става собственост на галерията. На юбилейното Десето издание на БМФ ще бъде открита изложба от дарените наградени творби от всички издания.
 • Участието на художниците се определя от селекционна комисия, посочена в § II, т. 5.

 

§ V. СЕЛЕКЦИЯ

 Подборът за участие и награждаването на творби и автори се извършва на два етапа.

Първи етап:

Всеки художник изпраща своите творби във вид на цифрови репродукции в JPG формат, размер на файла от 3 до 5 MB, от 22 юни до 30 юли 2020 г. на ел. поща на галерията hgib@mail.bg ; hg_i.beshkov@abv.bg . Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните творби да са представени от три ракурса.

Допълнителна дигитална обработка не е позволена.

Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:

име_заглавие_техника_размер в см_държава

Ivan Ivanov_Composition_Oil_50x60_North Macedonia

Одобрените автори получават обратна информация на посочения електронен адрес на подателя до 17 август 2020 г.   

Втори етап:

Художниците изпращат чрез куриер за своя сметка на адреса на галерията или представят лично своите творби, одобрени за участие, в ХГ „Илия Бешков” от 17 август до 10  септември 2020 г. и таксата за участие от 30 евро за всеки от разделите (за художници, живеещи и работещи извън България) и 15 лева за всеки от разделите (за художници, живеещи и работещи в България), която се превежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ Плевен:

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – ПЛЕВЕН

пл. „Свободата” 25, 5800 Плевен

IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF

За участниците от чужбина предлагаме валутният превод да се осъществи чрез MoneyGram.

Автори, неплатили таксата, нямат  право на участие в селекцията и в изложбата.

За справки: +359 64 802 047,  hgib@mail.bg ; hg_i.beshkov@abv.bg

Информация за селекцията на творбите ще бъде публикувана до 25 септември в сайта на галерията: www.plevengallery.com

§ VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ

1. Представените произведения трябва да са с максимални размери:

за живопис – до 60/60 см, за графика – до 40/40 см, за скулптура – до 60/60/60 см.  

2.  Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.

3.  Произведенията да са добре укрепени, опаковани и адресирани четливо.  Етикетите са включени във формуляра за участие. 

4.  На гърба на творбата авторът трябва да посочи (на български или на английски език) името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.

5.  Всеки автор изпраща с творбите си попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от сайта на галерията, в който с печатни букви изписва:

 • фамилия, презиме, име
 • година на раждане
 • пълен и точен адрес
 • изрично деклариране, че дарява или не творбата
 • продажна цена на творбата

6.  Творбите се изпращат по пощата или чрез куриер на адреса на галерията за сметка на автора.

7.  Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за изгубените или повредени по време на транспортиране.

8.  За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат за своя сметка на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до 31 януари 2021 г.
9.  За българските художници организаторите се задължават да върнат за своя сметка на адреса на подателя необявените като дарение творби заедно с каталог от изложбата в срок до 31 януари 2021 г. Желаещите могат да получат лично своите творби от ХГ „Илия Бешков”.

10.  Всеки участник в БМФ получава безплатен каталог на откриването на изложбата.

11.  Пълният списък на участниците се публикува в сайта на ХГ „Илия Бешков” - www.plevengallery.com

12.  Организационният комитет на БМФ си запазва правото да репродуцира журираните творби и да ги публикува в свои издания.

13.  Срок за получаване на одобрените за участие творби на адреса на галерията за всички участници  – 10 септември 2020 г.

14.  Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и фамилия на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

ДЕСЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2020

Художествена галерия „Илия Бешков”, бул. „Скобелев” №1, Плевен 5800

Куриерски офис на „ЕКОНТ” – на ул. „Хаджи Димитър” №42

За контакти:

Tel: +359 64 802 047 – уредници

e-mail - hgib@mail.bg ; hg_i.beshkov@abv.bg  ; www. plevengallery.com  ;  www. art-pleven.com 

 

            ДЕСЕТО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ           THE TENTH BIENNIAL OF THE SMALL FORMS

                                                             ПЛЕВЕН 2020          PLEVEN 2020

                                                    Формуляр за участие     Entry form

                    Художествена галерия „Илия Бешков”       Art Gallery "Iliya Beshkov"

                       бул. „Скобелев” 1, Плевен 5800                   1, Skobelev Blvd., Pleven 5800

                                       Куриерски офис на „ЕКОНТ”      Courier office of "ECONT"

                        Плевен,  ул. „Хаджи Димитър” №42        Pleven, 42, Hadji Dimitar Str

      За контакти: тел: +359 64 802 047 – уредници          For contacts: tel: +359 64 802 047 - curators

         e-mail - hgib@mail.bg ; hg_i.beshkov@abv.bg         e-mail - hgib@mail.bg ; hg_i.beshkov@abv.bg

    www. plevengallery.com ; www. art-pleven.com        www. plevengallery.com ; www. art-pleven.com