УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи следния размер на членския внос за 2019 година:

за  ЕДНА ГОДИНА -  30 (тридесет) лева.

Всички членове пенсионери, 

       -  мъже, родени преди 1 януари  1955 г. 

       -  жени, родени преди 1 януари 1958 г.,

както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. 

Членският внос за 2018 г. е 30 лева, от 2009 до 2017 г. включително е 25 лева, от  2002 до 2008 г. включително е 20 лева,  а  за  годините  преди  2002 е 18 лева.

Членският внос се приема в сградата на СБХ – ул."Шипка" 6, IV етаж, “Личен състав”, чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул.”Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева. Телефони за справки: 02946-30-29 или 02948-37-28, както и чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Клон „Паметник Васил Левски”, гр. София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

Уведомяваме ви, че колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време (включително и за 2018 г.), няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ.

Нередовните членове също няма да бъдат обслужвани от администрацията на СБХ – няма да получават административни или технически услуги, както и да участват в мероприятия и изложби, организирани от СБХ.