1. В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.

2. Не се допускат за участие произведения на студенти или работи, представени за дипломна защита.

3. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.

Скулптурните творби да са изработени в траен материал.

В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.

Творбите, които участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.

4. Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.

5. Всеки автор може да представи от 1 до 3 творби.

При представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.

6. Задължителен формат:

За живопис – максимален размер: височина до 200 см и ширина до 200 см
За графика и графична рисунка – максимален размер до 80 х 120 см
За скулптура – максимален размер до 200 х 200 х 200 см
В Националната изложба конкурс за Големите награди на „Алианц България“ в галерията на СБХ – „Шипка“ 6 в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните изложби от през двегодишния период на провеждане на конкурса. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба, като ще бъде включена минимум по една творба от всеки автор.
7. Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба. Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.

8.Транспортните разходи са за сметка на участниците. Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.

9. Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:

Името на автора, точен адрес и телефон за връзка
Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на компютър или на ръка с четливи букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата. Данните в него се отпечатват в каталога.
Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.
10. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.

11. Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.

Жури

Творбите се селекционират от компетентно жури, като в състава му влизат творци и изкуствоведи, определени от „Алианц България“. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.
Всички членове на журитата са различни за всяка от изложбите в конкурса освен представителя от страна на „Алианц България“.
Информация за недопуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите творби се връщат.
Резултатите от журирането се обявяват в сайта на „Алианц България“ www.аllianz.bg, в бюлетина и уебсайта на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.
 

Награди

1. Парична награда – наградата е откупуване на творбата, както следва:

Регионални награди

По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба

6 награди за живопис  х  2000 лв.
6 награди за скулптура  х  2000 лв.
6 награди за графика  х  1000 лв.
Национални награди

Голяма награда за живопис – 4000 лв.
Голяма награда за скулптура – 4000 лв.
Голяма награда за графика – 4000 лв.
2. Статуетка от известен автор за трите големи награди.

3. Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в София. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.

4. Диплом за всички наградени и номинирани автори.

Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на „Алианц България“ и влизат в колекцията на дружеството.