Период на провеждане
1.01 – 31.12.2022

Национален фонд „Култура“ за втори път финансира проекти, свързани с цялостната дейност на частни организации в областта на културата. СБХ спечели финансиране и в първата сесия на Едногодишната структурна програма на НФК през 2020 с проект за създаване на нова онлайн платформа sbh.bg.

СБХ развива и популяризира българското визуално изкуство и критика, създавайки благоприятни условия за неговото разпространение в локален и международен контекст. Провежда активна изложбена дейност на територията на своите експозиционни пространства, които са с безплатен достъп, продуцира изследователски, издателски и информационни дейности, издава електронен и печатен бюлетин, работи последователно за формирането на положителни нагласи към постиженията на българските художници и за издигане на визуалната култура на обществото като цяло. Съюзът на българските художници е най-голямата асоциация на професионални художници от различни поколения, която подпомага реализацията на техни творчески проекти.

Концепцията на проекта „Програма за развитие и модернизиране на изложбената политика и експозиционната среда на СБХ“ почива върху възгледа за комплексния характер на изложбената дейност, която е основна за СБХ. Проектът внася иновативен подход както при формирането на творческото съдържание, така и разширява възможностите на експозиционната среда, предвиждайки подобрения в посока на мултифункционалност, нови медии, обособявайки ново пространство в залите на СБХ, подходящо за интердисциплинарни и мултижанрови визуални проекти, както и такива, които почиват върху синтез на различни изкуства. Предвидените модернизации са благоприятни за аудиовизуални форми, пърформанс, видеоарт, творчески дискусии, прожекции, презентации и пр. както и за образователни инициативи.

Проектът включва различни дейности за постигане на целите на проекта, групирани в няколко основни направления:

1. Организационни и административни дейности

2. Ремонтни дейности

3. Техническо осигуряване

4. Творчески дейности: Годишната изложбена/артистична програма включва около 110 събития. Всички те са оригинална творческа продукция, създадена специално за пространствата на СБХ.