„Традиции в развитие“ включва  акцентни събития от изложбената програма на СБХ за 2023 и обогатява  дигиталното съдържание на платформата sbh.bg. Проектът осмисля  и внася конкретни измерения в стратегията  за развитие и модернизиране на организацията – един от основните генератори на визуално съдържание в България и активен участник в културните процеси в локален и международен контекст.

„Традиции в развитие“ продължава трайната тенденция, характерна за проектите СБХ да са със социокултурна стойност, публични и с безплатен достъп, да обогатяват схващането за изложбата като комплексен културен продукт с висока естетическа стойност и влияние върху обществото. В програмата с хоризонт 2025 са включени събития, които се провеждат регулярно и са си извоювали статут на традиционни. Основен елемент са международни и кураторски проекти, представящи динамиката на съвременната арт сцена. През последните години СБХ изпълнява стратегията си за последователно модернизиране и изграждане на мултифункционални пространства за визуални проекти, образователни инициативи, дискусии, прожекции и пр., за повишаване на творческия и административния капацитет на организацията – линия, която намира продължение и в този проект.  Обхватът  му включва изложбено-образователна програма, съвременни форми на презентиране и разпространение във виртуална и в реална среда; предпоставки за професионалното и кариерно развитие на визуалните артисти; реновиране и модернизиране на материалната  база; архивиране и дигитализиране на внушителния архив от издания, фото-изображения, документи и колекции, с който СБХ разполага; разширяване на мрежата  от партньори. „Традиции в развитие“ стимулира обмена на национално и международно ниво и подобрявайки видимостта на СБХ чрез осъвременена комуникационна и маркетинг стратегия за взаимодействие с публиката и с медиите.


+++


Проектът се изпълнява от СБХ през периода: 05.01.2023 – 01.01. 2024 съгласно договор ORG-2022-4