Галерия (2)

Длъжност

  • Административен секретар на СБХ и секретар на председателя
  • Координатор на УС и ИБ на СБХ
  • Секретар на АИАП към ЮНЕСКО
  • Координатор за Сите де-з-ар, Париж


+++


Контакт

+++

Визитка

Родена в София. Работи в СБХ от 1982.

Завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „ френска филология“. Допълнителна квалификация  за професионалисти в областта на културата в Париж, Университет „Дофин“ и специализиран стаж „Икономика и финансиране на културата“ по програма „Световни направления“ към Министерството на културата и комуникациите на Франция.

Организира и ръководи цялостната административна дейност на СБХ. Разпределя, възлага и контролира изпълнението от служителите на възложените задачи, за правилното реализиране на решенията, взети от УС и ИБ на СБХ, във връзка с осъществяване цялостната дейност на Съюза.

Отговаря за изпращането на художниците, спечелили конкурса  за Сите де-з-ар в Париж като осъществява кореспонденцията с Фондацията и уточнява всички подробности по пребиваването на членовете на СБХ във Франция.