Галерия (3)

Длъжност

Митко е нашия електротехник.

+++


Контакт

+++


Визитка

Той организира и отговаря за правилната експлоатация и своевременния ремонт на електроенергийните съоръжения, инсталации, за правилното и безаварийно използване на мрежата, изправността на осветителните тела и табла, на отоплителните и други електрически уреди в изложбените зали, канцелариите, сервизни и другите помещения, касаещи дейността на Съюза и при повреди ги отстранява. Отчита контролните електромери и водомери на всички помещения собственост на Съюза или използвани от него на територията на гр.София. Следи за изправността на контролно-измервателните, електротехнически мрежи, прави ежеседмични замервания на натовареността на системата и секторите, като при повреда на същите организира своевременно ремонта им. Отговаря за озвучаването, присъства при откриване на изложби в залите и на други мероприятия на СБХ, грижи се за изправността и съхранението на уредбата. Насочва нужното осветление при аранжиране на творбите в изложбените зали. Поръчва и/или закупува необходимите материали за поддръжката на електроинсталацията или уредите, които се използват за осъществяване дейността на Съюза.

Работи в СБХ от 2019