Длъжност

  • Счетоводител нестопанска дейност на СБХ

+++

Контакт

+++

Женя изготвя работните заплати на служителите на СБХ, изплаща хонорари на лица извън трудови правоотношения, в т.ч. и на авторите в Бюлетина на СБХ.

Осъществява връзка със самоосигуряващите се лица през Осигурителна каса на СБХ.

Отговаря за връзката с МОЛ на творческите бази на СБХ и настаняването в тях.