(1921–2001)

Галерия (2)

Vera Macheva (1921–2001)

Vera Mačeva (později Gančeva) se narodila 23. září 1921, jako dcera divadelního výtvarníka Strašimira Mačeva. Krom toho, že je druhou generací scénografů, je výtvarnicí, kulisní výtvarnicí a odbornicí na dějiny kostýmů a módy. Své umělecké vzdělání započala na Výtvarném gymnáziu v Norimberku, ale poté byla pozvána do třídy profesora Emila Prichana na Výtvarnou akademii ve Vídni, kde absolvovala v roce 1944. Po svém návratu do Bulharska nastoupila na Národní výtvarnou akademii a do roku 1948 studovala dekorativní umění u prof. Ivana Penkova.

Vera Mačeva debutovala jako scénografka a návrhářka kostýmů v roce 1949. Pro scénu Národního divadla připravila výtvarné zpracování pro představení Bojana Danovského Jak se vám líbí (W. Shakespeare). Během své tvůrčí kariéry pracovala jako výtvarnice a divadelní projektantka nejen v hlavním městě. Připravuje scénografická řešení pro činoherní divadla v Perniku, Vrace, Dobriči, Burgasu, a mezi divadelní hry, na kterých pracuje, jsou Červená karkulka (Charles Perrault), L´Archipel Lenoir (Armand Salacrou), Prométheus na Kypru od Vladimira Svintila aj.

Svou tvůrčí činnost směřovala Vera Mačeva i na množství tzv. figurín – reliéfní aplikace, které tvořila v 60. a 70. letech 20. století. Sbírka částečně prostorových modelů, které rozpracovávala dlouhé roky, ilustruje historický vývoj oděvu a zahrnuje dva základní cykly – Dějiny oděvu a módy a Dějiny bulharského oděvu. V 70. letech autorka vystavuje své figuríny na výstavách v Bulharsku i v zahraničí. Široký, historický i teritoriální záběr a precizní zpracování jednotlivých modelů hovoří o obsáhlém studiu tématu a poukazují na autorčinu profesionalitu.

Vera Mačeva zemřela 19. května 2001.+++


Вера Мачева (1921–2001)

Родената на 23 септември 1921 Вера Мачева, по-късно Ганчева, е дъщеря на театралния художник Страшимир Мачев. Освен че е второ поколение сценограф, тя е художник, декоратор и специалист в областта на историята на костюма и модата. Художественото си образование започва в Художествената академия в Нюрнберг, а след това е поканена в класа на проф. Емил Прихан в Художествената академия във Виена, където завършва през 1944. След завръщането си в България постъпва в НХА и до 1948 г. учи декоративни изкуства при проф. Иван Пенков.

Вера Мачева дебютира като сценограф и костюмограф през 1949. За сцената на Народния театър подготвя художественото оформление за постановката на Боян Дановски „Както ви харесва“ от Уилям Шекспир. През годините на своята творческа кариера работи като художник-проектант не само в столицата. Тя подготвя сценографски решения и за драматичните театри в Перник, Враца, Добрич, Бургас, а сред постановките, по които работи, са „Червената шапчица“ от Шарл Перо, „Архипелагът Льоноар“ от Арман Салакру, „Прометей в Кипър“ от Владимир Свинтила и др.

Сред творческите прояви на Вера Мачева са и множество от т.нар. фигурини – релефни апликации, които тя създава през 60-те и 70-те години на XX век. Колекцията полуобемни модели, която тя разработва дълги години, илюстрира историческото развитие на облеклото и включва два основни цикъла – „История на костюма и модата“ и „История на българския костюм“. През 70-те години авторката показва своите фигурини в изложби в различни градове както в страната, така и в чужбина. Широкият исторически и териториален обхват и прецизната изработка на представените модели говорят за задълбочено изследване и онагледяват професионализма на авторката.


+++


Der deutshe Text aus der Ausstellung “Zeitenbrücke. Das Bühnenbild in Bulgarien – 60 - 80 Jahre des XX Jh.” Bulgarisches Kulturinstitut Berlin / 27.03.2022 – 15.04.2022Vera Macheva (1921–2001)

Vera Macheva, verh. Gancheva, wurde am 23. September 1921 als Tochter des Bühnenbildners Strashimir Machev geboren. Sie ist nicht nur Bühnenbildnerin in zweiter Generation, sondern auch Künstlerin, Dekorateurin und Spezialistin für Kostüm- und Modegeschichte. Sie begann ihre künstlerische Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und wurde dann in die Klasse von Prof. Emil Prihan an die Akademie der Bildenden Künste Wien eingeladen, wo sie 1944 ihren Abschluss machte. Nach ihrer Rückkehr nach Bulgarien trat sie in die Nationale Akademie der Künste ein und studierte bis 1948 dekorative Kunst bei Prof. Ivan Penkov.
 
Vera Macheva debütierte als Bühnen- und Kostümbildnerin 1949. Am Nationaltheater in Sofia verantwortete sie das Bühnenbild für das Theaterstück „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare, inszeniert von Boyan Danovski. In ihrer kreativen künstlerischen Karriere arbeitete sie nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Pernik, Vratsa, Dobrich, und Burgas vor, und unter den Produktionen, an denen sie arbeitete, sind „Rotkäppchen“ von Charles Perrault, „Der Archipel von Lenoir“ von Armand Salacru, „Prometheus auf Zypern“ von Vladimir Svintila u.a.
 
Unter den Werken Vera Machevas stechen die vielen bestickten Kostüme heraus, die sie in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entworfen hat. Die von ihr jahrelang aufgebaute Sammlung an Modellen veranschaulicht die historische Entwicklung der Kleidung und umfasst zwei Hauptzyklen: „Geschichte der Kostüme und Mode“ und „Geschichte der bulgarischen Kostüme“. In den 70er Jahren zeigte die Künstlerin ihre Figuren in Ausstellungen in verschiedenen Städten im Inland und im Ausland. Der weite historische und territoriale Rahmen und die präzise Ausarbeitung der vorgestellten Modelle zeugen von gründlicher Recherche und verdeutlichen die Professionalität der Künstlerin.