Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” (с решение по протокол № 62 от 24 февруари 2016 г.)  на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква XVIII РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБХ, което ще се проведе на 2, 3 и 4 юни 2016 г. (четвъртък, петък и събота) от 9 часа на адреса на управление на Сдружението в гр. София, ул. Шипка № 6, в изложбената зала на втория етаж, при следния дневен ред:

1.Отчетен доклад на Управителния съвет на СБХ за периода 4 юни 2014 г. до заседанието на ОС.

2.Отчетен доклад на Контролната комисия на СБХ.

3.Промени в Устава на СБХ.

4.Избор на Председател на СБХ.

5.Избор на Управителен съвет на СБХ.

6.Избор на Контролна комисия на СБХ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Материалите за XVIII Редовно общо събрание на СБХ ще се раздават на 31 май вторник и 1 юни сряда 2016 г. от 10 до 17 часа в заседателната зала на ул. „Шипка“ № 6.

Обръщаме се към вас с молба да носите със себе си осъвременени творческа биография или каталог за попълване на картотеката на „Личен състав“ на СБХ.