Националната изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение“ 2020 е културен форум за представяне и популяризиране на творчеството на българските художници в град Велико Търново. Изложбата е възможност за представяне на автори със съвременни творчески търсения в областта на визуалните изкуства, без ограничения в техники, формат, изразни средства. Изданието през 2020 г. ще бъде второто за града ни. (Първото издание на изложбата беше през 2017 г.)

Експозицията ще бъде подредена в изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и в нея организаторите се надяват да бъдат представени не само различни стилове и жанрове, но и творческата идентичност на авторите. Кураторската концепция насочва участниците да припознаят старопрестолния град като свое пространство за творчески размах, за иновации и споделяне на идеи между артисти, институции и публика.

ОРГАНИЗАТОРИ: Представителство на СБХ – Велико Търново и Община Велико Търново

ПАРТНЬОРИ: СБХ, Представителства на СБХ и дружества в страната, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Галерия за съвременно изкуство „Дориан“ в гр. Плевен, галерия „Савчеви“ в гр. Оряхово, РНБ „П. Р. Славейков” в гр. Велико Търново и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В изложбата могат да вземат участие художници от България с произведения в областта на визуалните изкуства, приели условията на този статут.

2. Авторът попълва формуляр за участие в изложбата, включващ кратка творческа биография и опис – декларация на творбите.

3. Всеки автор може да участва с до две творби в една или в две области на посочените визуални изкуства.

4. Представените творби трябва да са авторски, да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени в последните три години (2018 – 2020).

5. Не се поставят ограничения в избора на техники и изразни средства, както и индивидуален и иновативен творчески подход към зададената тема.

6. Произведенията да са представени във вид, готов за експониране и да притежават етикет, указващ конкретните данни за творбата (име на автора, заглавие, техника на изпълнение, година на създаване, формат, стойност в лева).

7. Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, които отбелязват във формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска служба.

8. Организаторите гарантират за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им. Връщането на творбите, в т.ч. и на неприетите е в едноседмичен срок след закриването на изложбата.

9. Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се определят от седемчленно жури, утвърдено от СБХ.

10. Национално триенале „Велико Търново – пространство за вдъхновение“ е с такса за участие в размер на 20 лева, преведени по банков път по следната сметка на Представителството на СБХ – Велико Търново:

Банка:  ДСК

IBAN:  BG65STSA93000004869484

BIC:  STSABGSF

11. Авторите трябва да предадат или изпратят на организаторите творбите заедно с формуляра и копие на банковата разписка за платената такса за участие.

НАГРАДИ:

1.      Награда за живопис на Община Велико Търново – 600 лева

2.      Награда за графика на Община Велико Търново – 600 лева

3.      Награда за скулптура на Община Велико Търново – 600 лева

4.      Награда за млад автор на СБХ – 500 лева

5.      Награда за млад автор на ВТУ – 400 лева

6.      Награда на Представителство на СБХ – Велико Търново – участие в пленер.

7.      Награда на галерия за съвременно изкуство „Дориан“, гр. Плевен – организиране на самостоятелна изложба на автор в рамките на една календарна година.

8.      Откупка от РНБ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.

Номинираните автори ще получат сертификат.

 

СРОКОВЕ:

Приемане на творбите: 2, 4 и 5 май 2020 г. в ИЗ „Рафаел Михайлов“ Велико Търново

Журиране: 13.05.2020 г.

Откриване: 15.05.2020 г. от 17:30 ч. в ИЗ „Рафаел Михайлов” Велико Търново

Приключване на изложбата: 12.06.2020 г.

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

5000 Велико Търново

ул.„Рафаел Михайлов”1

ИЗ „Рафаел Михайлов”

КООРДИНАТОРИ:

Мартин Митев, тел: 0878 253 007

Мария Маринова (изложбени зали), тел: 0884 037 556

e-mail: sbhvtarnovo@abv.bg