Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските художници“ на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ (протокол № 42 от 19 декември 2019 г.) свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на 14 февруари 2020  г. (петък) от 10 часа на адреса на сдружението – град  София, ул. „Шипка“ 6, изложбената зала на втория етаж, при следния дневен ред:

1. Приемане на бюджет на СБХ за 2020 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа на същото място и при същия дневен ред.