Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници”  (с решение по протокол № 57 от 29 октомври 2015 г.) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква  ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на

12 декември  2015 г. (събота) от 10 часа

на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. Шипка № 6, в изложбената зала на  ІV етаж,  при следния дневен ред:

  • Приемане на бюджет на СБХ за 2016 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.