Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ (с решение по протокол № 29 от 25.01.2024) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ Свиква Общо събрание на Сдружението на 29 март 2024 (петък) от 10:00 часа на адреса на управление в гр. София, ул. „Шипка“ 6, в изложбената зала на етаж 1, при следния дневен ред:

Приемане на бюджет на СБХ за 2024 година.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.