Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници“ на основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружението на 15 декември 2016 г. (четвъртък)  от  10 часа в изложбената зала на IV етаж при следния дневен ред:

  • Приемане на бюджет на СБХ за 2017 г.
  • Допълване на състава на Контролната комисия на СБХ.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.