Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските художници”  (протокол № 17 от 26.10.2017 г.) на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението на 15.12.2017 г. (петък) от 10 часа в гр.София, ул. „Шипка“ 6, в изложбената зала на ІI етаж,  при следния дневен ред:

Приемане на бюджет на СБХ за 2018 г.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден, от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.