Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” с решение по протокол №30  от 29 ноември 2018 г. и на основание на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението

На 17  януари   2019 г. (четвъртък)  от 10 часа

на адреса на управление на Сдружението в  гр. София, ул. „Шипка“ №6, в изложбената зала на ІV етаж, при следния дневен ред:

Приемане на бюджет на СБХ за 2019 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден, от 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.