Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен се посвещава на празника на град Сливен Димитровден на 26 октомври и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми.

Провежда се ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен.

Участват художници от България с произведения в областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми на изобразително изкуство, приели условията на изложбата и преминали селекцията.

Организационната и оперативната работа се извършва от Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" на Община Сливен в сътрудничество с Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, СБХ – Представителство Сливен, Дружество на художниците – Сливен, и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен.

Експонирането на творбите е в изложбена зала „Сирак Скитник“ на Художествена галерия „Димитър Добрович – Сливен”.

Откриването на изложбата е на 25 октомври.

Продължителност на експозицията – един месец.

 

СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

 

Селектирането на творбите за участие в изложбата и наградите се определят от деветчленно жури, утвърдено със заповед на кмета.

Журито присъжда Голямата награда на община Сливен на името на Сирак Скитник, както и награди за първо, второ и трето място в категориите живопис, графика и скулптура и по една награда за неконвенционални форми, за млад автор и за сливенски художник.

 

Журито определя наградите на два етапа:

- На първи етап журито номинира автори и творби за всяка от категориите, като броят на номинираните може да надвишава броя на наградите.

- Право на глас при определяне на номинираните имат всички членове на журито.

- На втори етап журито определя наградените, избирайки между номинираните.

- Право на глас на втори етап имат само петимата представители на Съюз на българските художници.

 

НАГРАДИ

 

Голяма награда на Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2019

- „Сирак Скитник”: 1500 лв.

Награди за живопис:

- Първа награда : 1000 лв.

- Втора награда: 700 лв.

- Трета награда: 500 лв.

Награда за графика:

- Първа награда : 1000 лв.

- Втора награда: 700 лв.

- Трета награда: 500 лв.

Награда за скулптура:

- Първа награда : 1000 лв.

- Втора награда: 700 лв.

- Трета награда: 500 лв.

Награда за неконвенционални форми на изкуството:

- 700 лв.

Награда за млад автор (до 35 години):

- 700 лв.

Награда за сливенски художник:

- 700 лв.

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом.

Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

 

Право на участие имат художници от цялата страна, които приемат условията на статута.  

Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Техниките и материалите са свободни.

Представените творби да са авторски и да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени последните три години.

Максималните размери на творбите не трябва да надвишават:

- за живопис до 180/180 см без рамката

- за графика до 100/100 см без рамката

- за скулптура до 150 см височина без постамента, площ до 1 кв.м.

- за неконвенционални форми (размерите да са съобразени с ограниченията, наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство).

Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, като за всяка от категориите, в които представя творби, заплаща отделна такса.

Може да се участва с не повече от три творби в категория.

Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.

Творбите се изпращат или предават на адрес:

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”

СЛИВЕН 8800 БУЛ. „ЦАР СИМЕОН" 2

Разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно – лично от организаторите или чрез куриерска служба.

Задължителни са:

А. Формуляр за биографични данни и Декларация – опис, попълнени дигитално и принтирани или принтирани и написани четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено лице (изтеглят се от тук)

Б. Етикети за връщане на произведенията

В. Банкова разписка – за платена такса за участие на БАНКОВА СМЕТКА:

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ СЛИВЕН

TEXIM BANK

IBAN: BG03TEXI95451005835200

BIC: TEXIBGSF

 

Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка, посочена от Дружество на художниците – Сливен

При участие в повече от една категория се заплаща 30 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, таксата не се възстановява.

Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска да бъдат продавани, комисионната при продажба е 25% и е в полза на Финансовия фонд на „Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“.

Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

Организаторите се задължават да изпратят творбите на посочения от автора адрес с куриерска служба в срок до един месец след датата на журиране, ако творбата не е селектирана за участие или след закриване на изложбата, ако творбата е селектирана, но не е наградена или продадена.

Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му, той се задължава да получи обратно творбите си на място от Художествена галерия „Димитър Добрович” в с рок до 10 дни след датата на журиране, ако творбата не е селектирана за участие, или 10 дни след закриване на изложбата. Непотърсените след тези срокове творби стават част от фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен“.

Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, за което ще получи гсертификат от галерията.

Всеки участник получава 1 каталог и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен“.

 

СРОКОВЕ

 

Получаване на творбите – от 7 до 14 октомври 2019 г.

Журиране – на 18 октомври 2019 г.

Аранжиране на експозицията от селектираните творбите от екип на организаторите – 22 октомври 2019 г.

Откриване на изложбата и връчване на наградите – 25 октомври 2019 от 18 часа

Закриване – 25 ноември 2019 г.

0892218199

 

КОНТАКТИ:

Художествена галерия „Димитър Добрович” – 044/622083; 08922181995