Галерия (2)

 

Общи положения

1. Национална изложба „Лудогорие“ се организира на всеки две години в Разград.
2. Конкурсът има два раздела: чуждестранно изкуство и българско изкуство

3. Целта на изложбата е да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България, да създаде възможност за свободна творческа изява, да запознае ценителите на изкуството и жителите на града и региона със съвременните тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство, да обогати фондовете на Художествена галерия „Проф.Илия Петров“, Разград.

+++

Организация

1. Организатори на Национална изложба „Лудогорие“ са Община Разград, Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ – Разград, СБХ – София. Със съдействието на Министерството на културата.
2. Национална изложба „Лудогорие“ се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.
3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.
4. Селекцията на творбите за участие в Национална изложба „Лудогорие“ 2023 и наградите се определят от жури, определено от УС на СБХ.
5. Национална изложба „Лудогорие“ 2023 се експонира в залите на ХГ „Проф. Илия Петров“, Разград. 

+++

Награди

 • Награда за живопис – 2000 лв.
 • Награда за графика – 1000 лв.
 • Награда за скулптура – 2000 лв.
 • Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
 • Награда за млад художник (Министерство на културата) – 500 лв.
 • Награда на СБХ – 1000 лв.
 • Награда за нетрадиционни форми – 500 лв.
 • Наградените автори получават почетен диплом и плакет. Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров“ – Разград.

+++

 Условия и ред за участие

1. Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията на този статут.
2. Темата „Лудогорие“ не е задължителна.
3. Техниката и материалът са свободни.
4. Максималните размери на творбата не трябва да надвишават:

 • живопис – до 150/150 см с рамката
 • графика – до 100/70 см с рамката
 • скулптура – площ до 1 кв.м, височина 250 см (без постамента)
 • нетрадиционни форми- площ до 1 кв.м, височина 300 см

5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.
6. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като се съобрази, че при продажба комисионната такса за галерията е 30%.
7. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да са създадени в предходните 5 години.
8. Художниците могат да участват във всички категории, за всяка категория се заплаща отделно такса за участие.
9. Авторите представят не повече от 3 творби за всяка категория и не повече от 5 в категория „Графика“.
10. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви, придружени от банкова разписка за платена такса за участие или сумата в брой.
11. Таксата за допускане до жури е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

BIC: TEXIBGSF
BG 94 TEXI 9545 3105 985800
ТЕКСИМ БАНКА АД ,РАЗГРАД

или заедно с творбите в пратката

12. Средствата о таксата, се използват за покриване на разходи по организацията и провеждане на изложбата.
13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се допускат до жури.
14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява на автора.
15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски услуги.
16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.
17. Авторът може да направи дарение на ХГ „Проф.Илия Петров“ – Разград, като получава сертификат за дарение.
18. Всеки участник получава безплатен каталог и право да закупи до 5 броя на 50% от продажната цена.
19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели, свързани с изложбата.
20. Творбите се изпращат на адрес:

7200 Разград
ХГ „Проф. Илия Петров“
ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 17
Национална изложба „Лудогорие“

21. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно.

+++

Срокове

 • Получаване на творбите: 30 март 2023
 • Журиране: 10 април 2023
 • Откриване на изложбата и обявяване на наградите: 22 май 2023
 • Закриване на изложбата: 2 октомври 2023

+++

За контакти

ХГ „Проф.Илия Петров“
ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ 17
тел.: 084 662735
моб. тел.:
0896 969 077 (счетоводител), 0896 969 078 (уредници), 0896 969 076

+++

Формуляр за участие изтеглете от

тук