І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Национална изложба „Лудогорие” се организира на всеки две години в Разград.

2. От  2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство”

3. Целта на изложбата е:

- да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България

- да създаде възможност за свободна творческа изява

- да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона с тенденциите в развитието на българското и чуждестранното изкуство

- да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград.

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Национална изложба „Лудогорие” са:

- Община Разград

- Художествена галерия „Проф. Илия Петров” – Разград

- Съюз на българските художници

- със съдействието на Министерството на културата.

2. Национална изложба““Лудогорие” се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.

3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други.

4. Журирането на творбите за участие в Национална изложба „Лудогорие” 2021 и наградите се определят от жури, определено от УС на СБХ.

5. Национална изложба „Лудогорие” 2021 се експонира в залите на ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград.

 

ІІІ. НАГРАДИ

Живопис – 2000 лв.

Графика – 1000 лв.

Скулптура – 2000 лв.

Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.

Награда за млад художник на Министерство на културата – 500 лв.

Награда на Съюза на българските художници – 500 лв.

Награда за нетрадиционни форми – 500 лв.

Наградените автори получават почетен диплом и плакет. Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград.

 

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията на този статут.

2. Темата 4Лудогорие” не е задължителна.

3. Техниката и материалът са свободни.

4. Максималните размери на творбата не трябва да надвишават:

- живопис – до 150/150 см с рамката

- графика – до 100/70 см с рамката

 - скулптура – площ до 1 кв.м, височина 250 см (без постамента)

- нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м, височина 300 см.

5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.

6. Всеки автор да посочи продажна цена на произведението, като се съобрази, че при продажба комисионната такса за галерията е 30%.

7. Представените творби да са авторски, собственост на художника и да са създадени в предходните пет години.

8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка категория се заплаща отделно такса за участие.

9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и не повече от пет в категория „Графика”.

10. Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие (ИЗТЕГЛИ), написан четливо с печатни букви,  придружен от банкова разписка за платена такса за участие или сумата в брой.

11. Таксата за допускане до жури е 30 лв. и се заплаща по банков път.

 

BIC - TEXIBGSF

IBAN - BG 94 TEXI 9545 3105 985800

ТЕКСИМ БАНК АД

КЛОН РАЗГРАД

(ИЛИ ЗАЕДНО С РАБОТИТЕ В ПРАТКАТА)

 

12. Средствата, събрани от таксата, се използват за покриване на разходи, свързани с организацията и провеждането на изложбата.

13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се допускат до журиране.

14. При отхвърляне на творбите от журито, таксата не се възстановява на автора.

15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски служби.

16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

17. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф.Илия Петров”, като получава сертификат за дарение.

18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата и право да закупи до 5 броя на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели.

20. Творбите се изпращат на адрес:

 

7200 Разград

ХГ „Проф.Илия Петров”

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ 17

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЛУДОГОРИЕ”

 

21. Авторите поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно.

 

V. СРОКОВЕ

Срок за получаване – до 30 март 2021 г.

Журиране – 13 април 2021 г.

Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 21 май 2021 г.

Закриване на изложбата – 1 октомври 2021 г.

 

За контакти:

ХГ „Проф. Илия Петров”

ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 17

стац.телефон: 084 66 27 35

моб.тел. 0896 96 90 75 счетоводител

               0896 96 90 78 уредници

               0896 96 90 76 уредници

e-mail: artgalera@abv.bg

website: rzgallery.org