ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРИДОБИВА СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ на встъпителен членски внос от 50 лева в срок един месец от датата на обявяване на списъците с новоприетите членове и годишен членски внос за текущата 2016 г. в размер на 25  лева.

Членският внос се заплаща по един от следните начини:

  • в сградата на СБХ, ул. „Шипка“ 6, IV етаж – канцелария „Личен състав”
  • чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева, телефони за справки: 02/946 30 29 или 02/948 37 28
  • чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ: IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка УниКредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (встъпителен или годишен за 2016 г.).

Краен срок за плащане – 25 април 2016 г. включително.