Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Съюз на българските художници”  на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ  и в изпълнение на решение на УС на СБХ, взето на 20 март 2014 г. свиква 17  Редовно Общо събрание на Съюза на българските художници, което ще се проведе на  4, 5 и 6 юни  2014 г. от 9 часа в гр. София, ул. Шипка № 6, в изложбените зали на СБХ.

Дневен ред:

1. Отчетен доклад  на Управителния съвет на СБХ за периода от 15 април 2011 г. до заседанието на ОС

2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБХ

3. Приемане на изменения в Устава на СБХ

5. Избор на Председател на СБХ

6. Избор на Управителен съвет на СБХ и на други органи според Устава на СБХ

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за 17  Редовно Общо събрание на СБХ ще се раздават на 2 юни /понеделник/ и 3 юни /вторник/  2014 г.  от 10 до 17 часа в заседателната зала на  ул. Шипка № 6.

Обръщаме се към Вас с молба да носите със себе си осъвременени творческа биография или каталог за попълване на картотеката на “Личен състав” на СБХ.