Министерството на финансите обявява конкурс за избор на графичен символ (лого), слоган (мото) и разработване на бранд книга (бранд бук) за присъединяването на България към еврозоната. Целта е да се създаде обща визуална идентичност на цялостната комуникационна кампания за приемането на единната европейска валута.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие и проекта е 22 ноември 2023.

Логото и слоганът ще се използват в материали за всички комуникационни канали – печатни, аудио и видео материали и послания в телевизия, радио, интернет и дигитално пространство, свързани с периода преди, по време на и след въвеждане на единната европейска валута в България. Те трябва да бъдат разработени в цялостна система за визуална идентичност – бранд бук. В нея следва да има информация за логото, слогана, както и препоръчани варианти за употреба в рекламни и корпоративни материали.

Министерството на финансите очаква предложения на графичен образ, който да включва логото и слогана заедно на български език, като се използва кирилица. Той трябва да има еквивалент с превод на слогана на английски език.

  • Предложенията трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни.
  • В конкурса може да вземе участие всяко физическо лице, което е завършило средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология, и което има поне 3 собствени проекта в една от следните сфери – графичeн дизайн, маркетингови и комуникационни кампании.
  • За участие се допуска и всяко юридическо лице, което има поне 3 собствени проекта в една от следните области – графичен дизайн, маркетингови и комуникационни кампании, и в което водещият експерт в екипа е завършил средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология.
  • Всеки кандидат може да участва само с един проект.
  • Документите за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в Центъра за административно обслужване, стая № 1, на Министерството на финансите, гр. София, п.к. 1040, ул. „Г. С. Раковски“ 102.
  • С цел осигуряване на публичност, прозрачност и задълбочена експертиза в художествените и визуалните изкуства, в журито бяха поканени и ще се включат доц. д-р Светлин Балездров от Националната художествена академия, Кирил Златков от Съюза на българските художници, Александър Христов от Българската асоциация на ПР агенциите и Петър Кесерджиев от Българската асоциация на комуникационните агенции, както и представители на Българската народна банка, Министерския съвет и Министерството на финансите.

Повече информация за конкурса и изискванията за участие може да прочетете

тук