Управителният съвет на СБХ определи размера на членския внос за 2022 година, както следва:

 

за ЕДНА ГОДИНА – 35 (тридесет и пет) лева.

Всички членове пенсионери

- мъже, родени преди 1 януари 1958

- жени, родени преди 1 януари 1961,

както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК, а тези в затруднено финансово състояние да подадат заявление до УС.

Членският внос от 2018 до 2021 включително е 30 (тридесет) лева, от 2009 до 2017 включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 до 2008 включително е 20 (двадесет) лева, а за годините преди 2002 е 18 (осемнадесет) лева.

Заплащане на членския внос:

-    в сградата на СБХ – ул. „Шипка“, IV етаж, Наталия Желева

-    чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка“ 6, СБХ, за Наталия Желева Желева

-    чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон „Паметник Васил Левски“, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR7630 1078 5769 26 при банка Уникредит Булбанк, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос за съответната година

-    за допълнителна информация: тел.: 02946-30-29 или 02948-37-28.