УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи  следния   РАЗМЕР  на членския  внос за   2012 година: 

за  ЕДНА ГОДИНА -  25 (двадесет и пет) лева.

Всички членове  ПЕНСИОНЕРИ -  мъже, родени  преди 31 август  1949 г. и жени, родени  преди 31 август 1952 г., както и членове в тежко здравословно или финансово състояние са освободени от  плащане, съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ.

Пенсионираните по болест да  представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. Членове в тежко финансово състояние да  заявят това  в социалната комисия.

Членският внос от 2009 г. до 2011 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, от 2002 г. до 2008 г. включително е 20 (двадесет) лева, а  за годините  преди  2002 година  е 18 (осемнадесет) лева.

Членове, приети през 2012 г., заплащат еднократно встъпителен членски внос от 50 (петдесет) лева  в рамките на един месец от датата на обявяване на списъците на новоприетите членове и текущ членски внос за 2012 г. в размер на 25 (двадесет и пет) лева.

Членският внос се приема в сградата на СБХ:

  • ул. „Шипка” № 6, IV етаж, отдел „Кадри”; телефони за справки: 946 30 29 или 948 37 28,
  • чрез пощенски запис на адрес: гр. София 1504, ул. „Шипка” № 6, СБХ за Наталия Желева Желева;
  • както и чрез банков превод на адрес:

До УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Клон „Паметник Васил Левски”, гр. София в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка Уни Кредит БУЛБАНК, като задължително се вписват трите имена и основанието - сума за членски внос (встъпителен за новоприетите  през 2012 г. и/или годишен – за съответната година).