Общи положения

Националната изложба биенале „Тенец“ се провежда в гр. Монтана.

Връчва се по повод рождения ден на писателя Йордан Радичков.

Организира се на всеки две години. За първи път е проведено през 2014 г.

Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана.

+++
 

Организатори

Община Монтана

Съюз на българските художници /СБХ/

Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана

Представителство на СБХ – Монтана

Дружество на художниците „Тенец“- Монтана

+++
  

Регламент

В Националната изложба биенале „Тенец“ могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

+++
 

Основни цели

 • Да стимулира интереса към творчеството на Йордан Радичков и към Българския Северозапад.
 • Да даде възможност за изява в сферата на изобразителното изкуство.
 • Да разнообрази културния календар на Монтана със значими събития.
 • Да обогати фонда на ХГ „Кирил Петров“ със стойностни творби, представителни за съвременното българското изобразително изкуство.


Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства. Авторите могат да участват с до три творби във всеки раздел.


Максимален размер на творбите 100 (сто) см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид. На гърба на всяка от творбите да присъства залепен етикет, съдържащ: име на автора, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение, стойност (Приложение 2).


Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 1 до 15 септември в годината на провеждане на изложбата. Задължително към творбата се прилага изцяло попълнена и подписана заявка за участие (Приложение 1), неразделна част, от която са: 

 • приемателно-предавателен протокол;
 • декларация за приемане условията за участие;
 • декларация за съгласие за обработване на личните данни на участника за целите на конкурса. 

Заявката за участие може да бъде изтеглена от страницата на Община Монтана, www.montana.bg /в раздел „За община Монтана“ – „Култура“/. Данните от заявката се включват в протокола на журито и в публикации във връзка с биеналето.

Необходимите материали може да изтеглите от 
Участниците в разделите „Живопис“ и „Скулптура“ изпращат творбите си на адрес:

3400 Монтана, ул. „Цар Борис III“ № 19,  Художествена галерия „Кирил Петров“


Участниците в разделите „Графика“ и „Приложни изкуства“ изпращат творбите си на адрес:

3400 Монтана, бул. „Трети март“ № 64, галерия „Кутловица“


Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана. Изложбата с класираните от журито творби се открива в първия петък на месец октомври в Художествена галерия „Кирил Петров“ и галерия „Кутловица“ – град Монтана и продължава до края на месеца.

+++
 

Награди

 • Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 3000 лв.
  (Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада.)
 • Награда в раздел „Графика“ – 1000 лв.
 • Награда в раздел „Живопис“ – 2000 лв.
 • Награда в раздел „Скулптура“ – 2000 лв.
 • Награда в раздел „Приложни изкуства“ – 1000 лв.
 • Награда на СБХ – 1200 лв.
 • Награда за млад автор /до 30 години/ от Сдружение „Приятели на Радичков“ – 1000 лв.
 • Журито има право да не присъди награда в някой от разделите, както и да присъди повече от една награда в даден раздел.
 • Наградите са със силата на откупка и наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“. 
  Наградените автори получават плакет и почетен диплом.
 • Всеки автор, допуснат до изложбата, получава сертификат за участие в биеналето.

+++
 

 Допълнителни условия

 • Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ „Кирил Петров“.
 • Транспортните разходи до Монтана и обратно са за сметка на самите автори, като разходите за връщане на творбите, допуснати до участие в изложбата са за сметка на организаторите. За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят отговорност. При желание участниците сами застраховат творбите си.
 • Творби, непотърсени повече от един месец след приключване на изложбата, остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана.
 • Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите в каталози, покани, афиши и в други печатни издания, както и в интернет среда, с цел популяризиране на изложбата.