Биенале „Тенец“ се провежда в гр. Монтана

Организира се на всеки две години. За първи път е проведено през 2014 г.

В него могат да участват художници с произведения на живописта, скулптурата, графика и приложните изкуства.

        

ОРГАНИЗАТОРИ

Община Монтана

Съюз на българските художници /СБХ/

Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана

Представителство на СБХ – Монтана

Дружество на художниците „Тенец”- Монтана

Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана.

 

РЕГЛАМЕНТ

Могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.

Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.

Максимален размер на творбите 100 см. Творбите се предават в подходящ за експониране вид.

Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 21 до 29 септември 2021, като задължително се попълва формуляр за участие, приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие, който може да бъде изтеглен от страницата на Община Монтана, www.montana.bg

Авторите от страната да изпращат живописните творбите на адрес:

3400 Монтана,

Ул. Цар Борис III, 19,  художествена  галерия „Кирил Петров“,

За контакт:  Любомир Мечков, тел.: 0889 701367

Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства да се изпращат на адрес:

3400 Монтана

бул.“Трети март“ №64, галерия „Кутловица“

За контакт: Дончо Планински – тел.: 0886064441

Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана.

Изложбата се открива в първия понеделник на месец октомври (4.10.2021 г.) в художествена галерия „Кирил Петров” и галерия „Кутловица” – град Монтана от 17:30 часа и ще продължи до края на месеца.     

НАГРАДИ

Награда на СБХ – 1000 лв.
Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 2000 лв. (Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада или на автор за неговото цялостно творчество)
Четири равностойни награди във всеки раздел – по 1000 лв.
Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение „Приятели на Радичков” – 500 лв.
Наградените творби остават собственост на ХГ ”Кирил Петров”.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ „Кирил Петров“.

Транспортните разходи са за сметка на авторите.

Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“– Монтана.

Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.