Галерия (3)

Българската академия на науките обявява конкурс за изработката на пластичен модел на „Специална награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН“ и неговата последваща ежегодна реализация в материал. Пластичният проект и придружаващите го документи се представят на 1 юли 2022 в централната сграда на БАН.


+++

Общи положения

Наградата на БАН за журналисти е ежегодно отличие за обективно и точно отразяване на дейността и научните постижения на БАН в средствата за масово осведомяване. Специалната награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН е четвъртата най-значима категория в конкурса, като останалите три са за печатни медии (вестници и списания), електронни медии (радио и телевизия) и онлайн медии (информационни агенции и интернет медии). В тези три категории спечелилите получават грамота и плакет, които са приложени в заданието. Наградите се връчват на празника на Академията – 12 октомври всяка година.

Целта на конкурса за журналисти е да се популяризира ролята на БАН в обществото, като стимулира обективното и точно отразяване на дейността и научните й постижения. Статуетката трябва да следва именно тези принципи, олицетворявайки стремежа към знание и научен напредък.


+++

Условия за участие

1. Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица.

2. Всеки кандидат в конкурса следва да спази следните изисквания:

 • пластичният  проект на статуетката да бъде в мащаб 1:1
 • височина – 25 см
 • материал – подходящ за целта
 • проектът да е съобразен със съществуващия вече плакет, който се връчва в останалите три категории. Можете да видите плакета по-долу, както и в галерията със снимки.

 • проектът на пластиката да предвижда изработката й от подходящ за целта траен материал по преценка на автора на проекта и спрямо реализацията му
 • наградата ще бъде връчвана веднъж годишно през месец октомври
 •  окончателната стойност на изработката на приза не трябва да надхвърля 1000 лева за една бройка
 • статуетката трябва да бъде реализирана в материал до 30 септември 2022.

3. До участие в конкурса не се допускат:

 • лицата, взели участие в изготвянето на конкурсните условия
 • членовете на журито.


+++

Награди

Спечелилият конкурса автор ще получи парична награда в размер на 1000 лв. и заданието да реализира в материал всяка година по един брой от статуетката, чиято стойност не трябва да надхвърля 1000 лв. Тези отношения ще бъдат регламентирани с отделен договор.


+++

Провеждане на конкурса

Жури, назначено от ръководството на БАН, в състав: председател и 4-ма членове, взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас. Журито съставя протокол, който няма обществен характер, за резултата от работата си. Решението на журито по всички въпроси на конкурса и неговите оценки са независими, неоспорими и окончателни.


+++

Документи за участие

1.       Заявление за участие. Можете да го изтеглите от тук

2.       Автобиография

3.       Пластичен проект, съгласно условията на конкурса

4.       Кратко писмено обяснение на авторовата концепция, вложена в изработката на проекта.


+++

Срокове

Документите заедно с пластичния проект се представят на 1 юли 2022 до 17:00 в централната сграда на Българската академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1, лице за контакт: Румена Калчева, тел.: 0887 59 90 95, e-mail: r.kalcheva@cu.bas.bg

Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

В 5-дневен срок след горепосочената дата журито разглежда и оценява постъпилите проекти, като за резултата от своята работа съставя протокол. Въз основа на него  председателят на БАН издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат. Резултатите от конкурса се съобщават на участниците своевременно. Конкурсните проекти на неспечелилите участници им се връщат в 14-дневен срок след приключване на конкурса.


+++

Критерии за оценка

 • Художествени достойнства и атрактивност на предложения проект
 • Спазване на зададените тема и изисквания
 • Степен на взаимодействие със съществуващия вече плакет.


+++

Авторски права

Авторските права се съблюдават от Възложителя и участниците в конкурса съгласно Закона за авторското право и сродните му права.